Sony Xperia M4 Aqua - Режим на текстофон (Телефонна пишеща машина)

background image

Режим на текстофон (Телефонна пишеща машина)

Функцията за текстофон (Телефонна пишеща машина) във вашето устройство позволява на хора,
които са глухи, със затруднен слух или които имат речеви или езикови затруднения, да
комуникират чрез текстофон или услуга за предаване на данни.

Разрешаване на режима TTY

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Натиснете Достъпност > TTY mode.

4

Изберете приложимия режим TTY.

140

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.