Sony Xperia M4 Aqua - Прехвърляне на контакти

background image

Прехвърляне на контакти

Има няколко начина за прехвърляне на контакти на новото устройство. Можете да синхронизирате
контакти от онлайн акаунт или да импортирате контакти директно от друго устройство.

Прехвърляне на контакти чрез компютър

Xperia™ Transfer е приложение, което ви помага да съберете контактите от старото си устройство
и да ги прехвърлите в новото си устройство. Xperia™ Transfer, до което имате достъп от софтуера
Xperia™ Companion, поддържа мобилни устройства, работещи с iOS/iCloud и Android™. Ако
превключвате от iOS устройство, функцията App Matching (Съгласуване на приложения) ви
предлага еквивалентите на Android на вашите iOS приложения.
За да използвате Xperia™ Transfer са ви необходими:

Компютър, свързан с Интернет;

Новото ви устройство с Android™;

USB кабел за новото ви устройство с Android™;

Старото ви устройство;

USB кабел за старото Ви устройство.

Може и да не ви е необходимо старото ви устройство. При iOS устройства можете да се
свържете директно към iCloud, за да използвате локално резервно копие. За закупени
преди това устройства Sony можете да използвате локални резервни копия.

Прехвърляне на контакти в новото ви устройство

1

Потърсете и изтеглете Xperia™ Companion за Windows на
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion или Xperia™ Companion за Mac на
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac, ако софтуерът не е вече
инсталиран.

2

Свържете устройството към компютъра, като използвате USB кабел.

3

След успешно инсталиране, отворете софтуера Xperia™ Companion, ако не е стартиран
автоматично, след което щракнете върху Xperia™ Transfer и следвайте съответните
инструкции за прехвърляне на контакти.

Прехвърляне на контакти чрез онлайн акаунт

Ако сте синхронизирали контактите си от старото устройство или от компютъра си с онлайн
акаунт, като например Google Sync™, Facebook™ или Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, можете да

прехвърлите контактите си в новото устройство чрез този акаунт.

Синхронизиране на контакти в новото устройство чрез акаунт за синхронизиране

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки> Акаунти и синхронизиране.

3

Изберете акаунта, с който искате да синхронизирате контактите си, след което натиснете
> Синхронизиране сега.

Трябва да сте влезли в съответния акаунт за синхронизиране, за да можете да
синхронизирате контактите си с него.

Други методи за прехвърляне на контакти

Има няколко други начина за прехвърляне на контакти от старото в новото ви устройство. Можете
например да копирате контактите в карта с памет, да използвате технологията Bluetooth

®

или да

запишете контактите в SIM карта. За по-конкретна информация относно прехвърлянето на
контактите от старото ви устройство вижте съответното ръководство за потребителя.

80

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Импортиране на контакти от карта с памет

1

От Начален екран, докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете , след което докоснете Импортиране на контакти > SD карта.

3

Изберете къде да се запишат контактите Ви.

4

Изберете файловете, които искате да импортирате, и докоснете OK.

Импортиране на контакти чрез технологията Bluetooth

®

1

Уверете се, че функцията Bluetooth

®

е активирана в устройството и че то е видимо.

2

Когато бъдете уведомени за входящ файл в устройството, плъзнете лентата за състояние
надолу и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.

3

Натиснете Приеми, за да стартирате прехвърлянето на файла.

4

Плъзнете надолу лентата на състоянието. Когато прехвърлянето приключи, натиснете
известието.

5

Натиснете получения файл и изберете къде да се запишат контактите ви.

Импортиране на контакти от SIM картата

Възможно е да загубите информация или да получите по няколко записа за контакт, ако
прехвърляте контакти чрез SIM карта.

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Импортиране на контакти> SIM карта.

3

Изберете къде да се запишат контактите ви.

4

За да импортирате отделен контакт, намерете го и го натиснете. За да импортирате всички
контакти, натиснете Импортиране на всички.