Sony Xperia M4 Aqua - অন্য উত্সগুলির জন্য অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা

background image

অন্য উত্সগুবির িন্য অ্যাব্লিয়কেন ডাউনয়িাড করা

যখি আপিার যন্ত্র Google Play™ োড়া অি্য উত্সগুনল কথরক রাউিরলার করার জি্য

অিুরমান্তরত কসট করা থারক, তখি আপনি প্ররযাজ্য রাউিরলার নির্দেনিকা অিুসরণ করার

মাধ্যরম অি্য ওরয়বসাইটগুনল কথরক সরাসনর অ্যান্লিরকিিগুনল রাউিরলার কররত পাররি৷

অজািা বা অনবশ্বস্ত উত্স কথরক অ্যান্লিরকিি ইিস্টল করা আপিার যরন্ত্রর ক্ষনত কররত পারর৷ ককবল

নবশ্বাসরযাগ্য উত্সগুনল কথরক অ্যান্লিরকিিগুনল রাউিরলার করুি৷ আপিার ককািও প্রশ্ন বা উরদ্বগ কথরক

থাকরল অ্যান্লিরকিি সরবরাহকারীর সারথ সম্পকদে করুি৷

যন্ত্রটিরক যন্ একানধক ব্যবহারকারী ব্যবহার কররি, তাহরল নযনি মানলক, নতনিই প্রাথনমক ব্যবহারকারী

এবং নতনিই Google Play™ োড়া অি্যাি্য উত্স কথরক রাউিরলাররর মঞ্জুনর ন্রত পারর৷ মানলরকর করা

পনরবতদেিগুনল অি্য সব ব্যবহারকারীরক প্রভানবত কররব।

অি্যাি্য উত্স কথরক অ্যান্লিরকিি রাউিরলার করা অিুরমা্ি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, এ আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সুরক্ষা খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

স্লাইরারটিরক অজ্ঞাি উৎস এর রািন্রক কটরি আিুি৷

4

ঠিক আয়ছ আলরতা চাপুি৷

সঠিকভারব কাজ কররত নকেু অ্যান্লিরকিরির আপিার যরন্ত্রর রাটা, কসটিংস এবং নবনভন্ন কাযদোবলীর

অ্যার্সেরসর প্ররয়াজি হরত পারর৷ ককবলমাত্র আপনি কয অ্যান্লিরকিিগুনলরক নবশ্বাস কররি কসগুনল ইিস্টল এবং

অিুমনতসমূহ ন্ি৷ পসটিংস > অ্যােস এর মরধ্য থাকা অ্যান্লিরকিিটিরক আলরতা চাপ ক্ওয়ার মারধ্যরম

আপনি একটি রাউিরলার করা অ্যান্লিরকিরি ক্ওয়া অিুমনত ক্খরত পাররি এবং কসগুনলর ন্থিনত পনরবতদেি

কররত পাররি|

46

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।