Sony Xperia M4 Aqua - মোবাইল নেটওয়ার্কগুলি নির্বাচন করা

background image

পমািাইি পনটওয়াক্কগুবি বনি্কাচন করা

আপিার যন্ত্রটি আপনি কযখারি থারকি কসখারি উপলভ্য কিটওয়াকদেগুনলর উপর নিভদের করর

স্বয়ংন্রিয়ভারব কিটওয়াকদেগুনলর মরধ্য সু্যইচ কররত পারর৷ আপনি একটি নিন্দেষ্ট কমাবাইল কিটওয়াকদে

কমার অ্যার্সেস করার জি্য ম্যািুয়ানলভারব আপিার যন্ত্র কসট কররতও পাররি, উ্াহরণস্বরূপ,

WCDMA বা GSM৷
আপনি ককাি ধররির বা কমাররর কিটওয়ারকদে সংযুক্ত ররয়রেি তার উপর নভনত্ত করর পনরন্থিনত

বারর আলা্া আলা্া ন্থিনত আইকিগুনল প্র্নিদেত হয়৷ আলা্া ন্থিনতর আইকিগুনলরক ককমি

ক্খরত তা ক্খার জি্য 31 পৃষ্ঠার

পনরন্থিনত আইকি

এ করফার করুি৷

একটি কিটওয়াকদে কমার নিবদোচি কররত

1

আপিার পহাম বস্ক্রন কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

েছয়্দের পনটওয়াক্ক ্রেকার আলরতা চাপুি তারপরর একটি কিটওয়াকদে কমারর নিবদোচি

করুি৷

53

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ম্যািুয়ালভারব অি্য ককািও কিটওয়াকদে নিবদোচি কররত

1

আপিার পহাম বস্ক্রন কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক > পনটওয়াক্ক অোয়রটরগুবি খুঁজুি এবং

আলরতা চাপুি।

3

সন্ধান পমাড আলরতা চাপুি, তারপরর ম্যানুয়াি নিবদোচি করুি৷

4

একটি কিটওয়াকদে নিবদোচি করুি৷

আপনি ককািও কিটওয়াকদে ম্যািুয়াল পদ্ধনতরত নিবদোচি কররল, আপনি ম্যািুয়াল পদ্ধনতরত নিবদোনচত

কিটওয়াকদেটির কররঞ্জর বাইরর চরল কগরলও আপিার যন্ত্রটি অি্য ককািও কিটওয়াকদে সন্ধাি কররব িা৷

স্বয়ংন্রিয় কিটওয়াকদে নিবদোচি সন্রিয় কররত

1

আপিার পহাম বস্ক্রন কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক > পনটওয়াক্ক অোয়রটরগুবি খুঁজুি এবং

আলরতা চাপুি।

3

সন্ধান পমাড আলরতা চাপুি, তারপরর আেনাআেবন নিবদোচি করুি৷