Sony Xperia M4 Aqua - সাধারণ ক্যামেরা সেটিংস

background image

সাধারণ ক্যায়মরা পসটিংস

ক্যাপচার করার কমারগুনল

বনয়ি পরয়ক

কররজানলউিি, কহায়াইট ব্যারলন্স এবং ISO-এর মত ক্যারমরা কসটিংস ম্যািুয়ানল সুনবি্যস্ত করুি।

অয়েক্ষাকৃি উন্নি আেনাআেবন

কযরকারিা ্ৃি্য মািািসই করার জি্য আপিার কসটিংস অিুকূনলত করুি৷

বিবডও ক্যায়মরা

কররজানলউিি, HDR নভনরও এবং কফাকাস কমাররর মত নভনরও কসটিংস ম্যািুয়ানল সুনবি্যস্ত করুি।

ক্যায়মরার অ্যাে

ক্যারমরা অ্যান্লিরকিিগুনল ম্যািুয়ানল নিবদোচি করুি।

নভনরও কররজানলউিি HD-কত যন্ ্থিাপি থারক ককবল তাহরলই HDR নভনরও উপলভ্য হয়।

ক্যাপচার করার কমার ও ক্যারমরা অ্যাপগুনলর মরধ্য পাল্টারত

1

ক্যারমরা কীটি টিপুি ও ধরর থাকুি৷

2

স্ক্রীিরক কান্খিত ক্যাপচার করার কমারর বা অ্যান্লিরকিি তানলকারত কসায়াইপ করুি৷

107

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ক্যারমরা অ্যাপগুনল

Sound Photo

পটভূনমর িরব্দর সারথ েনবগুনল তুলুি।

AR এয়ফক্ট

ভাচুদেয়াল ্ি্য ও চনররত্রর সারথ েনব ও নভনরওগুনল তুলুি।

সৃিনেীি ্রেিাি

েনব বা নভনরওগুনলরত প্রভাবগুনল প্ররয়াগ করুি৷

ে্যায়নারামা সু্যইে করুন

চওড়া-ককারণর এবং প্যারিারানমক েনবগুনল তুলুি৷

বেিী পোয়ট্র্কট

নররয়ল-টাইরমর কপারট্রদেট বিলীরত েনবগুনল তুলুি।

মাবল্ট ক্যায়মরা

ককারিা একক স্ক্রীরির একানধক ককাণ কথরক একই ্ৃি্য করকরদে করুি।

মানল্ট ক্যারমরা কমার

মানল্ট ক্যারমরা কমার আপিারক ্ুটি আলা্া উৎরসর আলা্া ককাণ যুক্ত এমি ককারিা েনব বা

নভনরও তুলরত ক্য়। ্ুটি ক্যারমরা নরসর্লি– একটি আপিার নরভাইরসর ক্যারমরা কথরক অি্যটি
সংযুক্ত Xperia

®

নরভাইস বা ককারিা Sony ক্যারমরা যা NFC এবং Wi-Fi Direct

®

প্রযুনক্তরত

সহায়তা করর তা কথরক আপিার নরভাইরসর স্ক্রীরি প্র্নিদেত হরব।
তাই আপনি যখি ককারিা কিসারটদের ঘটিা্থিরল থাকরবি, ্ৃষ্টান্তস্বরূপ আপনি এমি ককারিা েনব বা

নভনরও তুলরত চাইরল যা একটি ককাণ কথরক ব্যারন্ডর ্ৃি্য এবং অি্য ন্রক ্িদেক যুক্ত ররয়রে

কসরক্ষরত্র কসরা এরফরক্টর জি্য আপনি মানল্ট ক্যারমরা কমার ব্যবহার কররত পাররি।

আপনি NFC ব্যবহার করর মানল্ট ক্যারমরা কমার কসট আপ কররত পাররি যা Wi-Fi Direct

®

প্রযুনক্ত ব্যবহার করর ্ুটি নরভাইরসর মরধ্য যুগ্মকরণ শুরু করর।

মানল্ট ক্যারমরা কমার ব্যবহার কররত

1

উভয় নরভাইরসই যারত আপনি সংরযাগ কররত চাি NFC ফাংিি চালু করুি।

2

আপিার নরভাইরস ক্যারমরা সন্রিয় করুি।

3

নিবদোচি কররত স্ক্রীরি কসায়াইপ করুি, তারপরর নিবদোচি করুি।

4

উভয় নরভাইরসর স্ক্রীরি, আলরতা চাপুি।

5

প্রনতটি নরভাইরস একসারথ NFC সিাক্তকরণ এলাকাটি স্পিদে করুি। উভয় নরভাইরসই এখি
Wi-Fi Direct

®

প্রযুনক্ত ব্যবহার করর সংরযাগ করা উনচত।

6

একবার নরভাইরস সংরযারগর পরর, আপিার নরভাইরসর স্ক্রীরি ্ুটি ক্যারমরা নরসর্লি ক্খা

যারব– একটি আপিার নরভাইরসর ক্যারমরা কথরক, আররকটি সংযুক্ত নরভাইরসর ক্যারমরা

কথরক।

7

ক্যারমরা নরসর্লি পুিগদেঠিত কররত বা পুিরায় আকার ন্রত -এ আলরতা চাপুি।

8

আপনি সম্পা্িা কিষ করার পরর এবং চূড়ান্ত সংযুক্ত ফরটা বা নভনরও ক্যাপচার করার

জি্য প্রস্তুত হরল, সম্পন্ন > আলরতা চাপুি।

Sweep Panorama

আপনি টিপুি এবং কসায়াইপ করুি কমািরি অিুভূনমক বা উ্লেম্ব ন্রক ওয়াইর-এরঙ্গল এবং

প্যারিারানমক ফরটা তুলরত পাররি৷

একটি প্যারিারানমক েনব তুলরত

1

ক্যারমরা সন্রিয় করুি।

2

নিবদোচি কররত, স্ক্রীি কসায়াইপ করুি তারপরর নিবদোচি করুি।

3

শুটিং এর একটি ন্ক নিবদোচি কররত, আলরতা চাপুি।

4

ক্যারমরা কী টিপুি এবং স্ক্রীরি কযভারব ক্খারিা হরয়রে কসইন্রক ধীর গনতরত এবং কসাজা

ভারব ক্যারমরা কঘারাি।

108

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

স্টাইল কপারট্রদেট

যারত আপনি আররা ভাল ফালাফল পাি তাই আপিার কিওয়া ফারটা স্টাইল কপারট্রদেট ববনিষ্ট্য

প্ররয়াগ করার জি্য এই কপারট্রট নরটাচ ব্যবহার কররত পাররি। আপনি কচারখর জি্য স্পটলাইট

প্যাটািদে কযাগ কররত ম্যাবিক বিম কসটিংও ব্যবহার কররত পাররি।

বিলী কপারট্রদেরটর ববনিষ্ট্য ব্যবহার কররত

1

ক্যারমরা সন্রিয় করুি।

2

নিবদোচি কররত স্ক্রীরি কসায়াইপ করুি, তারপরর নিবদোচি করুি।

3

সবকটি বিলী প্র্িদেি কররত, বতদেমারি নিবদোনচত হরয়রে এমি বিলীর িারম আলরতা চাপুি

উ্াহরণস্বরূপ, িুদ্বু্

4

আরও বিলী কযাগ কররত, আরও আলরতা চাপুি

5

আপনি কয বিলী প্ররয়াগ কররত চাি কসই বিলী নিবদোচি করুি, তারপরর একটি েনব

তুলরত আলরতা চাপুি।

ম্যানজক বীম ববনিষ্ট্যটি ব্যবহার কররত

1

ক্যারমরা সন্রিয় করুি।

2

নিবদোচি কররত স্ক্রী কসায়াইপ করুি, তারপরর > আলরতা চাপুি।

3

কচারখর নভতরর একটি স্পটলাইট এরফক্ট প্ররয়াগ কররত, একটি কারস্টামাইজ করা প্যাটািদে

নিবদোচি করুি।

ক্যারমরা অ্যান্লিরকিিগুনল রাউিরলার করা

আপনি Google Play™ অথবা অি্য উৎসগুনল কথরক নবিামূরল্য এবং অরথদের নবনিমরয় ক্যারমরা

অ্যান্লিরকিিগুনল রাউিরলার কররত পাররবি। আপনি রাউিরলার শুরু করার আরগ, নিন্চিত হরয়

নিি আপিার ই্টোররিট সংরযাগটি চালু আরে, করটা ট্রানফক মাশুল সীমানয়ত কররত Wi-Fi হওয়া

বাঞ্ছিীয়।

ক্যারমরা অ্যান্লিরকিিটি রাউিরলার কররত

1

ক্যারমরা অ্যান্লিরকিিটি খুলুি।

2

নিবদোচি কররত স্ক্রীরি কসায়াইপ করুি, তারপরর -কত আলরতা চাপুি।

3

আপনি কয অ্যান্লিরকিিটি রাউিরলার কররত চাি কসটি নিবদোচি করুি এবং ইিস্টরলিি

সম্পন্ন কররত নির্দেিাবলী অিুসরণ করুি।

হানসমুখ ক্যাপচার কররত Smile Shutter™ ব্যবহার করা

ককািও েনব ঠিক আসার সময় তুলরত Smile Shutter™ প্রযুনক্ত ব্যবহার করুি৷ ক্যারমরাটি পাঁচটি

অবনধ মুখ সিাক্ত করর এবং হানস সিাক্তকরণ ও অরটা কফাকারসর জি্য একটি মুখ নিবদোচি

করর৷ নিবদোনচত মুখগুনল হাসরল ক্যারমরাটি স্বয়ংন্রিয়ভারব েনবটি কতারল৷

Smile Shutter™ চালু কররত

1

ক্যারমরা চালু করুি৷

2

আলরতা চাপুি৷

3

খুঁজুি স্মাইি োটার আলরতা চাপুি এবং একটি হানসর স্তর নিবদোচি করুি৷

Smile Shutter™ ব্যবহার করর একটি েনব তুলরত

1

যখি ক্যারমরাটি কখালা থারক এবং Smile Shutter™ চালু থারক, আপিার সাবরজরক্ট

ক্যারমরাটি নিন্দেষ্ট করুি৷ কয মুরখ কফাকাস কররত হরব ক্যারমরা তা নিবদোচি কররব৷

2

নিবদোনচত মুখগুনল একটি সবুজ ক্রিরমর নভতরর ক্খা যায় এবং স্বয়ংন্রিয়ভারব েনবটি কতালা

যায়৷

3

যন্ ককািও হানস সিাক্ত িা হয় তরব ম্যািুয়ানলভারব তুলরত ক্যারমরা কীটি সম্পূণদে িীরচ

টিপুি৷

109

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

মুখ সিাক্তকরণ

অফ কস্টোররর কফসরক কফাকারস আিার জি্য আপনি মুখ সিাক্তকরণ ব্যবহার কররত পাররি৷

ক্যারমরাটি সা্া ক্রিমগুনল ন্রয় নচনহ্নত করর স্বয়ংন্রিয়ভারব পাঁচটি অবনধ মুখ সিাক্তকরণ করর৷

ককাি মুখটি কফাকারসর জি্য নিবদোচি কররত হরব কসটি রনঙি ক্রিম প্র্িদেি করর৷ কফাকাসটি

ক্যারমরার সবরচরয় কারে থাকা মুরখ কসট থারক৷ ককাি মুখটি কফাকাস করা উনচত তা নিবদোচি

কররত আপনি ক্রিমগুনলর একটিরত আলরতা চাপ ন্রত পাররি৷

মুখ সিাক্তকরণ চালু কররত

1

বনয়ি পরয়ক ক্যাপচার করার কমার নিবদোচি কররত স্ক্রীি কসায়াইপ করুি৷

2

আলরতা চাপুি৷

3

অবধক > পফাকাস পমাড > মুখ বচহ্নায়ন আলরতা চাপুি৷

মুখ সিাক্তকরণ ব্যবহার করর একটি েনব তুলরত

1

যখি ক্যারমরাটি কখালা থারক এবং মুখ বচহ্নায়ন চালু থারক, আপিার নবষরয়র উপরর

ক্যারমরাটিরক পরয়্টে করুি৷ পাঁচটা মুখ পযদেন্ত সিাক্ত করা হরত পারর এবং প্রনতটা সিাক্ত

মুখরক ক্রিম করা হয়৷

2

ক্যারমরা বাতামটি অরধদেক টিপুি৷ ককাি মুখটি কফাকারস ররয়রে একটি রনঙ্গি ক্রিম তা

ক্খায়৷

3

েনব তুলরত, ক্যারমরা কবাতামটি পুররা টিপুি৷

আপিার ফরটাগুনলরত কভশগনলক অব্থিািগুনল সংরযাজি

আপনি যখি ককািও ফরটা কতারলি তখি প্রায় কাোকানে কভশগনলক অব্থিাি (ককািও নজওট্যাগ)

যুক্ত কররত অব্থিাি সংরক্ষণ করুি কাযদেকানরতা সক্ষম করুি৷ কভশগনলক অব্থিাি ওয়াররলস

কিটওয়াকদে এবং/বা GPS প্রযুনক্তর উপর নিধদোনরত হয়৷
যখি ক্যারমরা স্ক্রীরি উপন্থিত হয়, অব্থিাি সংরক্ষণ চালু হরয়রে তরব কভশগনলক অব্থিাি খুঁরজ

পাওয়া যায়নি৷ যখি উপন্থিত হয় তখি অব্থিাি সংরক্ষণ চালু হয় এবং যারত আপিার

ফরটারত কভশগনলক অব্থিাি যুক্ত করা যায় তার জি্য কভশগনলক অব্থিাি উপলভ্য হয়৷ এই ্ুটির

মরধ্য ককািও নচহ্ন ক্খরত িা পাওয়ার অথদে হল অব্থিাি সংরক্ষণ অক্ষম আরে।

নজওট্যানগং চালু কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > অিস্থান আলরতা চাপুি৷

3

চালু-বন্ধ সু্যইচটি আলরতা চাপুি৷

4

ক্যারমরাটি সন্রিয় করুি।

5

আলরতা চাপুি৷

6

অবধক > অিস্থান সংরক্ষণ করুন আলরতা চাপুি৷ স্লাইরারটিরক রাি ন্রক টািুি।

ক্যাপচার স্পিদে করুি

আপিার আঙুল ন্রয় নভউ ফাইন্ডার স্পিদে করর একটি কফাকাস অঞ্চল সিাক্ত করুি৷ স্ক্রীি োড়ার

সরঙ্গ সরঙ্গ েনব উঠরব।

Touch Block

আপনি ক্যারমরা ব্যবহার করার সময় অনি্ছোকৃত স্পিদেগুনলরক এড়ারত আপনি স্পিদে স্ক্রীি অক্ষম

কররত পাররি৷

স্বত েনব নপ্রনভউ ক্খুি

আপনি েনব ও নভনরওগুনল কতালার পররই কসগুনলর পূবদেরুপ চয়ি কররত পাররি৷

অফুরন্ত

েনব বা নভনরওগুনলর নপ্রনভউ আপনি কসগুনলরক কতালার পরই উপন্থিত হয়৷

110

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

5 পসয়কন্ড

েনব বা নভনরওগুনলর নপ্রনভউ আপনি কসগুনলরক কতালার 5 কসরকন্ড পরই উপন্থিত হয়৷

3 পসয়কন্ড

েনব বা নভনরওগুনলর নপ্রনভউ আপনি কসগুনলরক কতালার 3 কসরকন্ড পরই উপন্থিত হয়৷

সম্পা্না

আপনি েনব ও নভনরও কতালার পররই কসটি সম্পা্িার জি্য খুরল যায়৷

িন্ধ

আপনি েনব ও নভনরও কতালার পররই কসটি সংরক্ষণ হরয় যায় এবং ককারিা নপ্রনভউ ্ৃনষ্টরগাচর হয় িা৷

ভনলউম কবাতামরক এই রূরপ ব্যবহার করুি

েনব কতালার সময় ভনলউম কবাতামরক আপনি কী ভারব ব্যবহার কররত চাি তা পে্দে কররত

পাররি।

িুম

জুম বাড়ারত বা কমারত ভনলউম কবাতাম ব্যবহার করুি।

িবিউম

ভনলউম সামঞ্জস্য কররত ভনলউম কবাতাম ব্যবহার করুি।

োটার

েনব তুলরত ভনলউম কবাতাম ব্যবহার করুি।

ধ্বনি

আপনি িাটাররর ধ্বনি বন্ধ বা চালু করা কবরে নিরত পাররি।

করটা সংরক্ষণ

আপনি, করটা হয় অপসারণ কযাগ্য SD কাররদে বা আপিার যরন্ত্রর আভ্যন্তরীণ সঞ্চরয় সংরক্ষণ

কররত পাররি৷

আি্যন্তরীণ সঞ্চয়

েনব এবং নভনরওগুনল যরন্ত্রর কমমনররত সংরনক্ষত হয়৷

SD কাড্ক

েনব এবং নভনরওগুনল SD কাররদে সংরনক্ষত হয়৷

দ্রুত প্রবতদেি

যখি প্দো লক থারক তখি ক্যারমরা প্রবতদেি কররত দ্রুত প্রবতদেি কসটিংস ব্যবহার করুি৷

শুধুমাত্র ্রেিি্কন করুন

যখি এই কসটিংস সন্রিয় থারক, তখি িীরচর ক্যারমরা কবাতাম টিরপ এবং ধরর কররখ স্ক্রীি লক অব্থিায় আপনি

ক্যারমরা প্রবতদেি কররত পাররি৷

্রেিি্কন করুন এিং ছবি িুিুন

যখি এই কসটিংস সন্রিয় থারক, তখি িীরচর ক্যারমরা কবাতাম টিরপ এবং ধরর কররখ স্ক্রীি লক অব্থিায় আপনি

ক্যারমরা প্রবতদেি এবং েনব ক্যাপচার কররত পাররি৷

চািু করুন ও বিবডও পরকড্ক ক.

যখি এই কসটিংস সন্রিয় থারক, তখি িীরচর ক্যারমরা কবাতাম টিরপ এবং ধরর কররখ স্ক্রীি লক অব্থিায় আপনি

ক্যারমরা প্রবতদেি এবং নভনরও ক্যাপচার করা সূচিা কররত পাররি৷

িন্ধ

কশ্বত সমতা

এই কসটিংস, যা শুধুমাত্র বনয়ি পরয়ক ক্যাপচার কমারর উপলভ্য, আরলার অব্থিার উপর নভনত্ত

করর রঙ সমতা সামঞ্জস্য করর৷ আপনি -2.0 EV কথরক +2.0 EV ব্যান্তিরত এ্সেরপাজার

ম্যািুয়ানল সমাঞ্জস্য কররত পাররবি৷ উ্াহরণস্বরূপ, যখি কশ্বত সমতা/এ্সেরপাজাররর মাি/HDR

111

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

সমাঞ্জস্য আইকি প্র্নিদেত হয় তখি আপনি ্লি্যাস বা মাইিাস নিয়ন্ত্রণগুনল আলরতা কচরপ

নিয়নমতভারব নচরত্রর উজ্বলতা বাড়ারত বা কমারত পাররি।

স্বয়ং

আরলাক পনররবরির সারথ খাপ খাওয়ারত স্বয়ংন্রিয় ভারব ররঙর সমতা সুনবি্যস্ত করর৷

পশ্বিাি

উষ্ণ আরলার অব্থিা কযমি বব্ু্যনতক বালরবর নিরচ কশ্বত সমতা সুনবি্যস্ত করর৷

পফ্লায়রায়সন্ট

্লিুরররস্টে আরলাক পনররবরি ররঙর সমতা সুনবি্যস্ত করর৷

ব্য়নর আয়িা

করশদ্রজ্জ্বল বাইররর অব্থিার জি্য ররঙর সমতা সুনবি্যস্ত করর৷

পমঘা্ছেন্ন

কমঘা্ছেন্ন আকারির জি্য ররঙর সমতা সুনবি্যস্ত করর৷