Sony Xperia M4 Aqua - চিকিৎসা এবং জরুরী যোগাযোগের তথ্য যোগ করা

background image

বচবকৎসা এিং িরুরী পযা্যায়যায়্যর ির্য পযা্য করা

আপনি পনরনচনত অ্যান্লিরকিারি ICE (জরুরী কক্ষরত্র) তথ্য কযাগ বা সম্পা্িা কররত পাররি৷

আপনি নচনকত্সার নবি্ নববরণ প্ররবি করারত পাররি, কযমি আপনি ব্যবহার করর থারকি এমি

এলানজদে এবং ঔষধ, এর সারথ কসই আত্মীয় এবং বন্ধুর্র নবষরয় তথ্য যারত জরুনর কক্ষরত্র আপনি

তার্র সারথ কযাগারযাগ কররত পাররি৷ কসট আপ সম্পূণদে হওয়ার পর, আপিার ICE তথ্য সুরক্ষা

লক স্ক্রীণ কথরকও অ্যার্সেস করা যারব৷ তার মারি হল আপিার স্ক্রীণটি লক থাকরলও,

উ্াহরণস্বরূপ, একটি PIN, প্যাটদোি বা পাসওয়ারদে এর মারধ্যরম, জরুরী অব্থিায় কমদেরত আপিার

ICE তথ্য পুিরুদ্ধার কররত পারর৷

84

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

1

প্রধাি পনরনচনত প্দোয় নফরর যাি

2

আররা নবকল্প ক্খুি

3

ICE তরথ্যর একটি অংি নহসারব আপিার কমনরক্যাল এবং ব্যনক্তগত তথ্য ক্খাি

4

কমনরক্যাল তথ্য

5

ICE পনরনচনত তানলকা

6

িতুি ICE পনরনচনত বতনর করুি

7

নব্্যমাি পনরনচনত নহসারব ICE পনরনচনত ব্যবহার করুি

ICE তরথ্যর একটি অংি নহসারব আপিার কমনরক্যাল এবং ব্যনক্তগত তথ্য ক্খারত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

ICE – িরুরী পক্ষয়ত্র আলরতা চাপুি৷

3

আলরতা চাপুি, তারপরর ি্যব্তি্যি ির্য প্খান কচকবা্সে নচনহ্নত করুি৷

আপিার নচনকত্সার তথ্য প্ররবি করারত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

ICE – িরুরী পক্ষয়ত্র আলরতা চাপুি৷

3

আলরতা চাপুি, তারপরর বচবকৎসা সং্রিান্ত ির্য সম্পা্না করুন আলরতা চাপুি৷

4

ই্ছোিুসার তথ্য সম্পা্িা করুি৷

5

সবরিরষ পসি করুন আলরতা চাপুি৷

একটি িতুি ICE পনরনচনত যুক্ত কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

ICE – িরুরী পক্ষয়ত্র আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

3

আপনি যন্ এক বা একানধক অ্যাকাউ্টেগুনলর সরঙ্গ আপিার পনরনচনতগুনলর সমলয়সাধি

করর থারকি এবং ককারিা পনরনচত প্রথমবার যুক্ত কররেি, তাহরল আপিারক এই

পনরনচনতটি যুক্ত কররত অ্যাকাউ্টেটি নিবদোচি করা আবি্যক৷ নবকল্পভারব, আপনি যন্

ককবলমাত্র এই পনরনচনতটি ব্যবহার এবং সংরক্ষণ কররত চাি তাহরল পকান ি্যাক-আে

রাখয়িন না এ আলরতা চাপুি৷

4

পনরনচনতর জি্য ই্ছোিুসার তথ্য প্রনবষ্ট করাি বা নিবদেচি করুি৷

5

সবরিরষ পসি করুন আলরতা চাপুি৷

আপিার দ্বারা নিবদোনচত ICE পনরনচনতর কারে কম করর একটি এমি কফাি িম্বর থাকা ্রকার যারত

ককারিা ব্যনক্ত আপ্কালীি পনরন্থিনতরত কল কররত পারর৷ যন্ আপিার যন্ত্রটি নিরপত্তা স্ক্রীি লক দ্বারা

লকও থারক তাহরলও আপিার পনরনচনত অ্যান্লিরকিারি অি্যাি্য তথ্য থাকরলও জরুনর পনররষবার কলারকর্র

ককবল ICE পনরনচনতর কফাি িম্বরই ক্খারিা হরব৷

85

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

নব্্যমাি পনরনচনত নহসারব ICE পনরনচনত ব্যবহার কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

ICE – িরুরী পক্ষয়ত্র আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

3

ICE পনরনচনতসমূহ রূরপ আপনি কয পনরনচনতগুনল ব্যবহার কররত চাি কসগুনলরক নচনহ্নত

করুি৷

4

সবরিরষ সম্পন্ন হয়য়য়ছ আলরতা চাপুি৷

আপিার দ্বারা নিবদোনচত ICE পনরনচনতর কারে কম করর একটি এমি কফাি িম্বর থাকা ্রকার যারত

ককারিা ব্যনক্ত আপ্কালীি পনরন্থিনতরত কল কররত পারর৷ যন্ আপিার যন্ত্রটি নিরপত্তা স্ক্রীি লক দ্বারা

লকও থারক তাহরলও আপিার পনরনচনত অ্যান্লিরকিারি অি্যাি্য তথ্য থাকরলও জরুনর পনররষবার কলারকর্র

ককবল ICE পনরনচনতর কফাি িম্বরই ক্খারিা হরব৷

সুরক্ষা লক স্ক্রীণ কথরক আপিার ICE তথ্য ্ৃি্যমাি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

ICE – িরুরী পক্ষয়ত্র আলরতা চাপুি৷

3

আলরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আলরতা চাপুি৷

4

ICE িকস্ক্রীয়ন কচকবা্সেটি নচনহ্নত করুি৷

আপিার ICE তথ্য নরফল্টভারব সুরক্ষা লক স্ক্রীণ কথরক ্ৃি্যমাি হয়৷

নিরাপত্তা লক স্ক্রীি কথরক ICE পনরনচনতরত কলগুনল সক্ষম কররত

1

আপিার পহাম বস্ক্রন কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি।

2

ICE – িরুরী পক্ষয়ত্র আলরতা চাপুি।

3

আলরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আলরতা চাপুি।

4

ICE-পি কি সক্ষম করুন কচকবা্সে নচনহ্নত করুি

নকেু কিটওয়াকদে বা পনররষবা প্র্ািকারী ICE কলগুনল সমথদেি িাও কররত পারর।