Sony Xperia M4 Aqua - TTY (টেলিটাইপরাইটার) মোড

background image

TTY (পটবিটাইেরাইটার) পমাড

আপিার যরন্ত্রর TTY (কটনলটাইপরাইটার) ববনিষ্ট্যটি TTY যন্ত্র বা একটি নররল পনররষবার সাহারয্য

বধীর, শ্রবণিনক্ত কম বা ভারলা করর কথা বলরত পাররি িা বা ভাষার কক্ষরত্র সমস্যা ররয়রে

তার্র কযাগারযাগ সাধরি সহায়তা করর।

TTY কমার সক্ষম কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > কি করুন খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

্রেয়িেয়যা্য্যিা > TTY mode আলরতা চাপুি৷

4

প্ররযাজ্য TTY কমার নিবদোচি করুি৷

149

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।