Sony Xperia M4 Aqua - সঞ্চয়স্থান এবং মেমরি

background image

সঞ্চয়স্থান এিং পমমবর

আপিার যরন্ত্র নবনভন্ন ধররির সঞ্চয়্থিাি ও কমমনর নবকল্প ররয়রে।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি প্রায় 8 GB এবং এটি ব্যনক্তগত কসটিংস এবং করটা সহ রাউিরলার বা

্থিািান্তর করা সামগ্রী সঞ্চয় করার জি্য ব্যবহৃত হয়৷ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিারি করটা সঞ্চয় করার

উ্াহরণগুনল হল অ্যালামদে, ভনলউম ও ভাষা কসটিংস, ইরমল, বুকমাকদে, ক্যারলন্ডাররর ঘটিাবলী,

েনব, নভনরওগুনল এবং সংগীত৷

আরও সঞ্চয়্থিাি কপরত আপনি 128 GB পযদেন্ত একটি অপসারণরযাগ্য কমমনর কারদে ব্যবহার কররত

পাররি৷ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি খানল কররত নমনরয়া ফাইলগুনল এবং নকেু অ্যাপরক কসগুনলর করটা

সহ এই ধররির কমমনররত সরারিা কযরত পারর। নকেু অ্যাপ উ্াহরণস্বরূপ, ক্যারমরা অ্যাপ,

সরাসনর কমমনর কাররদে করটা সংরক্ষণ কররত পারর।

রাইিানমক কমমনর (RAM) কমাটামুটি 2 GB এবং সঞ্চয়্থিাি নহরসরব ব্যবহার করা যারব িা৷

RAM চলমাি অ্যান্লিরকিাি এবং অপাররটিং নসরস্টম পনরচালিার জি্য ব্যবহৃত হয়৷

আপিারক পৃথকভারব একটি কমমনর কারদে নকিরত হরত পারর৷

Android-এ কমমনরর ব্যবহার সম্পরকদে আররা জািরত

www.sonymobile.com/cn/support

কথরক আপিার

যরন্ত্রর জি্য কশ্বতপত্র রাউিরলার করর পড়ুি।

কমমনরর কাযদেক্ষমতা উন্নত করা

সাধারণ ব্যবহাররর ফলাফলরূরপ আপিার যরন্ত্রর কমমনর পূণদে হরত থারক৷ যন্ আপিার যন্ত্রটি খুব

ধীরর আরম্ভ হয় বা অ্যান্লিরকিািগুনল যন্ আকনস্মকভারব বন্ধ হরয় যায় তাহরল আপিার

নিম্ননলনখতগুনল নবরবচিা করা ্রকার:

সবদে্া কমপরক্ষ 250 MB ফাঁকা অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি উপলভ্য রাখার কচষ্টা করুি৷

আপিার ব্যবহার কররেি িা এমি চলমাি অ্যান্লিরকিিগুনলরক বন্ধ করুি৷

সমস্ত অ্যান্লিরকিারির জি্য ক্যাি কমমনর সাফ করুি৷

আপনি ব্যবহার কররি িা এমি রাউিরলার করা অ্যান্লিরকিািগুনলরক আিইিস্টল করুি৷

যন্ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি পূণদে হরয় যায় তাহরল অ্যান্লিরকিিগুনলরক কমমনর কাররদে সরাি।

কমমনরর কয অংরি আররা সঞ্চরয়র ্থিাি ররয়রে কসখারি অ্যান্লিরকিিগুনলরক ইিস্টল করুি।

অভ্যন্তরীণ কমরমনর কথরক কমমনর কাররদে ফরটা, নভনরও ও সংগীত ্থিািান্তর করুি৷

যন্ আপিার নরভাইস কমমনর কাররদে থাকা সামগ্রী পড়রত িা পারর তাহরল আপিারক কারদেটিরক

ফমদে্যাট করার ্রকার হরত পারর৷ মরি রাখরবি আপনি কমমনর কারদে ফমদে্যাট করার সারথ সারথ

এরত থাকা সমস্ত নবষয়বস্তু মুরে যায়।

যন্ আপনি একানধক ব্যবহারকারীর সারথ ককারিা যন্ত্র অংিী্ানর কররি তাহরল নকেু কাযদেকানরতা কযমি

করটা কমমনর কাররদে ্থিািান্তনরত করা এবং কমমনর কারদে ফমদে্যাট করা আটকারিার জি্য আপিারক এটির

মানলক, প্রাথনমক ব্যবহারকারী নহসারব লগ ইি কররত হরব৷

কমমনর ন্থিনত ক্খরত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, এ আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সঞ্চয় স্থান খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি৷

মুক্ত এবং ব্যবহৃত RAM-এর পনরমাণ ক্খরত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > পফান সম্পয়ক্ক > ডায়্যবনব্টেক > ির্য খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি।

41

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

সমস্ত অ্যান্লিরকিরির ক্যাি কমমনর সাফ কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, এ আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সঞ্চয় স্থান খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

আি্যন্তরীণ সঞ্চয় > ক্যােড পডটা > ঠিক আয়ছ আলরতা চাপুি৷

আপনি তখি ক্যাি কমমনর সাফ কররি তখি ককারিা গুরুত্বপূণদে তথ্য বা কসটিংস হানররয় যারব িা৷

কমমনর কাররদে নমনরয়া ফাইলগুনলরক ্থিািান্তর কররত

1

কমমনর কারদেটি আপিার কঢাকারি আরে নিন্চিত করুি৷

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি পসটিংস > সঞ্চয় স্থান > SD কায়ড্ক পডটা স্থানান্তর করুন

4

কমমনর কাররদে ্থিািান্তরণ কররত চাি এমি ফাইল প্রকারগুনলরক নচনহ্নত করুি৷

5

স্থানান্তরণ করুন আলরতা চাপুি৷

চলমাি অব্থিা কথরক ককারিা অ্যান্লিরকিি বা পনররষবা বন্ধ করুি

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, এ আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > অ্যােস খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

একটি অ্যান্লিরকিি বা পনররষবা নিবদোচি করুি তারপর পিারেূি্কক িন্ধ > ঠিক আয়ছ

আলরতা চাপুি৷

কমমনর কারদে ফমদে্যাট কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সঞ্চয় স্থান খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

SD কাড্ক আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস > ফম্কাট >

মুছুন এিং ফম্ক্যাট করুন আলরতা চাপুি।

আপনি কমমনর কারদে ফমদে্যাট করার সারথ সারথ এরত থাকা সমস্ত নবষয়বস্তু মুরে যায়৷ কমমনর কারদেটিরক

ফমদে্যাট করার আরগ আপনি সঞ্চয় কররত চাি এমি সমস্ত করটার ব্যাকআপ নিরয়রেি নকিা নিন্চিত করুি৷

আপিার নবষয়বস্তুর ব্যাকআপ নিরত, আপনি এটিরক একটি কনম্পউটারর প্রনতনলনপ কররত পাররি। আরও

তরথ্যর জি্য,

একটি কনম্পউটার ব্যবহার করর ফাইলগুনল পনরচালিা করা

পৃষ্ঠায় 40 ক্খুি৷