Sony Xperia M4 Aqua - আপনার বার্তাগুলি পরিচালনা করুন

background image

আেনার িাি্কাগুবি েবরচািনা করুন

একটি বাতদো নবরলাপ কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, এবং তারপর টি খুঁজুি এবং আলরতা

চাপুি৷

2

আপনি কয করথাপকথি থাকা বাতদোটি মুেরত চাি তা আলরতা চাপুি৷

3

আপনি কয বাতদো নবরলাপ কররত চাি কসটি স্পিদে করুি এবং ধরর থাকুি, তারপরর িাি্কা

বিয়িাে > বিয়িাে আলরতা চাপুি৷

করথাপকথিগুনল নবরলাপ কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি৷

2

আলরতা চাপুি, তারপরর িাি্কািােগুবি মুছয়িন আলরতা চাপুি৷

3

আপনি কযসব করথাপকথিগুনল নবরলাপ কররত চাি কসগুনলর কচকব্সেগুনল নচনহ্নত করর

> বিয়িাে আলরতা চাপুি৷

90

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

একটি বাতদোরত তারা লাগারত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি৷

2

আপিার খুলরত চাওয়া করথাপকথরি আলরতা চাপুি৷

3

আপনি কয বাতদোরত তারা ন্রত চাি কসটি স্পিদে করর ধরর থাকুি, তারপরর িারকা যু্তি

করুন আলরতা চাপুি।

4

একটি বাতদোরক তারা নচহ্ন মুক্ত কররত, তারানচনহ্নত বাতদো স্পিদে করর ধরর থাকুি, তারপরর

িারকা মুছুন স্পিদে করুি।

তারকা নচনহ্নত বাতদোগুনল ্িদেি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি৷

2

আলরতা চাপুি, তারপরর িারকাবচবহ্নি িাি্কাসমূহ আলরতা চাপুি৷

3

সব তারকানচনহ্নত বাতদো একটি তানলকার মরধ্য ্ৃনষ্টরগাচর হয়৷

বাতদোগুনল সন্ধাি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি৷

2

আলরতা চাপুি।

3

আপিার সন্ধাি কীওয়ারদেগুনল প্রনবষ্ট করুি৷ সন্ধাি ফালফলগুনল একটি তানলকায় ্ৃনষ্টরগাচর

হয়|