Sony Xperia M4 Aqua - বার্তা প্রেরণ সেটিংস

background image

িাি্কা প্রেরণ পসটিংস

আপিার বাতদো কঘাষণা কসটিংস পনরবতদেি কররত

1

আপিার পহাম বস্ক্রন কথরক আলরতা চাপুি, তারপরর খুঁজুি এবং -কত আলরতা স্পিদে

করুি।

2

আলরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আলরতা চাপুি।

3

একটি কঘাষণার িব্দ কসট কররত, বিজ্ঞব্তির েব্দ আলরতা চাপুি তারপরর একটি নবকল্প

নিবদোচি করুি বা আলরতা চাপুি এবং আপিার নরভাইরস সংরনক্ষত আরে এমি একটি

সঙ্গীরতর ফাইল নিবদোচি করুি।

4

নিন্চিত কররত, সম্পন্ন হয়য়য়ছ আলরতা চাপুি।

5

অনতনরক্ত কঘাষণার কসটিংরসর সমন্বয় কররত, স্লাইরারর আলরতা চাপুি।

91

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

আউটরগাইং বাতদোগুনলর জি্য করনলভানর নররপাটদে সক্ষম বা অক্ষম কররত

1

আপিার পহাম বস্ক্রন কথরক আলরতা চাপুি, তারপরর খুঁজুি এবং -কত আলরতা স্পিদে

করুি।

2

আলরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আলরতা চাপুি।

3

ফাংিি সক্ষম বা অক্ষম কররত বিিরণ বরয়োট্ক স্লাইরারর আলরতা চাপুি।

করনলভানর নররপাটদে চালু করার পরর, বাতদোগুনলরত একটি কচক মাকদে প্র্নিদেত হরব যা এই নবষয়টি কবাোরব কয

বাতদোগুনল সফলভারব করনলভার হরয়রে।