Sony Xperia M4 Aqua - বিষয়বস্তু

background image

বিষয়িস্তু

সূচনা পেয়য়.........................................................................................6

এই ব্যবহারকারীর নির্দেনিকা সম্পরকদে.............................................. 6
ওভারনভউ............................................................................ 6
সংগঠি............................................................................... 7
স্ক্রীি সুরক্ষা.......................................................................... 9
প্রথম বাররর জি্য আপিার যন্ত্র সূচিা করা...................................... 9
ককি আমার একটি Google™ অ্যাকাউর্টের প্ররয়াজি?.......................... 9

যয়্ত্রের বনরােত্তা.................................................................................11

আপিার যন্ত্রটি সুরনক্ষত তা নিন্চিত করুি...................................... 11
স্ক্রীি লক............................................................................ 11
আপিার যন্ত্র স্বয়ংন্রিয়ভারব আিলক করা....................................... 13
SIM কারদে সুরক্ষা.................................................................. 17
আপিার যরন্ত্রর সিাক্তকরণ িম্বরটি খুঁজরে.......................................17
একটি হানররয় যাওয়া যন্ত্র কখাঁজা ................................................18

পিবসকগুবি পেখা...............................................................................20

টাচস্ক্রীি ব্যবহার................................................................... 20
স্ক্রীি লক এবং আিলক করা.................................................... 22
কহাম স্ক্রীি.......................................................................... 22
অ্যান্লিরকিি প্দো................................................................... 24
অ্যান্লিকিিগুনলর কিনভরগট করা.................................................. 25
উইররগটগুনল........................................................................26
িটদেকাটদে এবং কফাাারগুনল.........................................................27
ব্যাকগ্রাউন্ড এবং নথমসমূহ........................................................ 28
একটি স্ক্রীণিট কিওয়া হর্ছে....................................................... 28
নবজ্ঞন্তিগুনল..........................................................................29
পনরন্থিনত বারর আইকিগুনল........................................................31
অ্যান্লিরকিিগুনলর ওভারনভউ...................................................... 33

ি্যাটাবর এিং রক্ষণায়িক্ষণ................................................................. 35

আপিার যন্ত্র চাজদে ক্ওয়া......................................................... 35
ব্যাটানর এবং পাওয়ার ম্যারিজরম্টে...............................................36
আপিার যন্ত্র আপররট করা.......................................................38
কনম্পউটার ব্যবহার করর রক্ষণারবক্ষণ........................................... 40
সঞ্চয়্থিাি এবং কমমনর............................................................. 41
নবষয়বস্তুর ব্যাক আপ কিওয়া ও পুিঃ্থিাপি করা.............................. 42

অ্যাব্লিয়কেনগুবি ডাউনয়িাড করা হয়্ছে............................................. 46

Google Play™ কথরক অ্যান্লিরকিিগুনল রাউিরলার হর্ছে.......................46
অি্য উত্সগুনলর জি্য অ্যান্লিরকিি রাউিরলার করা...........................46

ইন্টারয়নট এিং পনটওয়াক্কগুবি........................................................... 47

ওরয়ব ব্রাউনজং করুি............................................................. 47

2

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ই্টোররিট এবং MMS কসটিংস .................................................. 47
Wi-Fi.............................................................................. 48
আপিার কমাবাইল রাটা সংরযাগ ভাগ করা হর্ছে...............................50
করটার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা..................................................... 52
কমাবাইল কিটওয়াকদেগুনল নিবদোচি করা............................................53
ভাচুদে্যয়াল প্রাইরভট কিটওয়াকদে (VPNs)......................................... 54

আেনার যয়্ত্রে পডটা সমন্বয় করা........................................................ 55

অিলাইি অ্যাকাউর্টের সারথ সমন্বয়সাধাি.......................................55
Microsoft® Exchange ActiveSync® এর সরথ সমন্বয়সাধি করা...........55

পিবসক পসটিংস..................................................................................57

কসটিংস অ্যার্সেস করা............................................................. 57
ভনলউম কসটিংস....................................................................57
নবরক্ত কররবি িা কমার..........................................................58
প্দো কসটিং..........................................................................60
অ্যান্লিরকিি কসটিংস................................................................ 61
আপিার অ্যান্লিরকিিগুনল নররসট করা............................................62
Daydream......................................................................... 63
ভাষা কসটিংস.......................................................................64
তানরখ এবং সময়................................................................. 64
ধ্বনি আউটপুট বনধদেত করা.......................................................65
একানধক ব্যবহারকারী অ্যাকাউণ্টগুনল............................................ 65

টাইে করা োঠ................................................................................ 68

অি-স্ক্রীি কীরবারদে................................................................. 68
কফািপ্যার...........................................................................69
ভরয়স ইিপুট ব্যবহার করর পাঠ্য প্রনবষ্ট করা.................................. 70
পাঠ্য সম্পা্িা করা............................................................... 70
স্ক্রীরি কয কীরবারদে ক্খা যায় কসটিরক ব্যনক্তগত করা...........................71

কি করা.......................................................................................... 73

কল করুি..........................................................................73
গ্রহণ করা কলগুনল.................................................................74
চলমাি কলগুনল.................................................................... 76
কল লগ ব্যবহার করা............................................................ 77
কল ফররায়ানরদেং.................................................................... 77
কল সীমাবদ্ধ করুি............................................................... 78
একানধক কল....................................................................... 79
কিফাররন্স কল.....................................................................79
ভরয়সরমইল..........................................................................80
জরুরী কলসমূহ.................................................................... 80

েবরবচবিগুবি.................................................................................... 81

পনরনচনতসমূহ ্থিািান্তর করা........................................................81
সন্ধাি করুি এবং পনরনচনতসমূহ ক্খুি......................................... 82
পনরনচনতগুনল সংরযাজি এবং সম্পা্িা করা.....................................83

3

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

নচনকৎসা এবং জরুরী কযাগারযারগর তথ্য কযাগ করা........................... 84
নপ্রয় এবং গ্রুপগুনল.................................................................86
পনরনচনত তথ্য কপ্ররণ করুি...................................................... 87
সম্পকদেগুনলর অ্যান্লিরকিরি স্ৃি এন্ট্রিগুনল এড়াি................................ 87

পনরনচনতগুনলর ব্যাক আপ কিওয়া................................................ 87

িাি্কা প্রেরণ এিং চ্যাট....................................................................... 89

বাতদো পড়া এবং পাঠারিা.......................................................... 89
আপিার বাতদোগুনল পনরচালিা করুি............................................. 90
একটি বাতদো কথরক কল করা...................................................... 91
বাতদো কপ্ররণ কসটিংস................................................................91
তাত্ক্ষনণক বাতদো কপ্ররণ এবং নভনরও চ্যাট......................................92

ইয়মইি............................................................................................. 93

ইরমল কসট আপ করা............................................................. 93
ইরমল বাতদোগুনল কপ্ররণ এবং গ্রহণ করা..........................................93
আপিার ইরমল বাতদোগুনল পনরচালিা করুি......................................95
ইরমল অ্যাকাউ্টে কসটিংস..........................................................95
Gmail™.............................................................................96

বমউবিক.......................................................................................... 97

আপিার যরন্ত্র সংগীত ্থিািান্তর করা............................................. 97
সংগীত কিািা.......................................................................97
সংগীত কমিু........................................................................ 99
ক্লিনলস্ট.............................................................................. 99
সঙ্গীত অংিী্ানর করা........................................................... 100
ধ্বনি বনধদেত করা................................................................. 101
TrackID™ এর মাধ্যরম সংগীত সিাক্তকরণ.................................... 101

FM পরবডও..................................................................................... 103

করনরও কিািা..................................................................... 103
পের্দের করনরও চ্যারিলগুনল......................................................104
ধ্বনি কসটিংস......................................................................104

ক্যায়মরা.........................................................................................106

ফরটা কতালা এবং নভনরওগুনল করকনরদেং করা...................................106
সাধারণ ক্যারমরা কসটিংস........................................................ 107
ন্থির ক্যারমরা কসটিং.............................................................. 112
নভনরও ক্যারমরা কসটিং........................................................... 116

অ্যািিায়ম ছবি ও বিবডওগুবি......................................................... 118

েনব এবং নভনরওগুনল ক্খা হর্ছে................................................ 118
েনব এবং নভনরওগুনল অংিী্ানর এবং ব্যব্থিাপিা করা....................... 119
েনব সম্পা্ক অ্যান্লিরকিরির মাধ্যরম েনবগুনল সম্পা্িা করা................120
Movie Creator অ্যান্লিরকিরির মাধ্যরম নভনরও সম্পা্িা করুি............. 121
েনব এবং নভনরওগুনল লুকারিা হর্ছে.............................................122
অ্যালাবাম কহাম স্ক্রীি কমিু.......................................................123
একটি ম্যারপ আপিার েনব ক্খা................................................123

4

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

বিবডওগুবি.....................................................................................126

নভনরও অ্যান্লিরকিরি নভনরওগুনল ক্খা..........................................126
আপিার যরন্ত্র নভনরও নবষয়বস্তু ্থিািান্তর করা.................................127
নভনরও নবষয়বস্তু ব্যব্থিাপিা করা.............................................. 127
Movie Creator...................................................................128
PlayStation™ নভনরও পনররষবা................................................. 128

সংযুব্তি........................................................................................... 130

TV-কত তারনবহীি ভারব আপিার যরন্ত্রর স্ক্রীি নমরনরং...................... 130
DLNA Certified™ যরন্ত্রর সারথ নবষয়বস্তু অংিী্ানর করা................... 130
USB যন্ত্রািুষঙ্গগুনলর সারথ আপিার যন্ত্র সংরযাগ করা হর্ছে................. 132
NFC............................................................................... 133
Bluetooth® ওয়্যাররলস প্রযুনক্ত.................................................. 135

স্মাট্ক অ্যাব্লিয়কোন এিং বিবেষ্ট্যগুবি যা আেনার সময় িাঁচায়........... 139

Smart Connect™ এর সারথ অ্যারসসনরজ এবং কসটিংস নিয়ন্ত্রণ করা.......139
আপিার যন্ত্রটিরক ওয়ারলট নহসারব ব্যবহার করা...............................141

ভ্রমণ এিং মানবচত্র...........................................................................142

অব্থিাি পনররষবাগুনল ব্যবহার করা.............................................142
Google Maps™ এবং কিনভরগিি.............................................. 142
ভ্রমরণর সময় করটা ট্র্যানফক ব্যবহার করা..................................... 143
নবমাি কমার...................................................................... 143

ক্যায়িন্ডার এিং অ্যািাম্ক ঘবি..........................................................144

ক্যারলন্ডার......................................................................... 144
অ্যলামদে এবং ঘনড়.................................................................145

্রেয়িেয়যা্য্যিা................................................................................ 148

নববধদেি অঙ্গভনঙ্গ.................................................................. 148
বড় পাঠ্য.......................................................................... 148
রঙ সংরিাধি..................................................................... 148
সাধারণ কহাম স্ক্রীি............................................................... 148
শ্রবণ যরন্ত্রর সুসংগততা...........................................................149
TalkBack......................................................................... 149
TTY (কটনলটাইপরাইটার) কমার................................................ 149

সমর্কন এিং আইবন..........................................................................150

সমথদেি অ্যান্লিরকিি............................................................... 150
Xperia™ টিপ্স.................................................................... 150
কমিু এবং অ্যান্লিরকিরি সহায়তা.................................................150
আপিার যরন্ত্র রায়াগিনস্টক পরীক্ষা চালারিা................................... 150
পুিসূদেচিা, পুিঃ্থিাপি ও সারাই করা............................................ 151
আমার্র সফ্টওয়্যার উন্নত কররত আমার্র সহায়তা করুি..................152
কভজা এবং ধুনলময় অব্থিায় আপিার যরন্ত্রর ব্যবহার......................... 153
ওয়ারান্টে, SAR এবং ব্যবহাররর নির্দেনিকা.................................... 154
আপিার যন্ত্রটি নরসাইরকল করুি................................................154
আইিগত তথ্য.................................................................... 154

5

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।