Sony Xperia M4 Aqua - স্ক্রীন লক এবং আনলক করা

background image

স্ক্রীন িক এিং আনিক করা

যখি আপিার যন্ত্রটি চালু থারক এবং ককািও নিন্দেষ্ট সময়কারলর জি্য অলস থারক ব্যাটানরটি

সঞ্চয় কররত প্দোটি অন্ধকার হরয় যায় এবং স্বয়ংন্রিয়ভারব লক হয়৷ আপনি যখি এটি ব্যবহার

িা কররি তখি এই লকটি টাচ নস্ক্ররি অিাকান্ক্ষিত ন্রিয়াকলাপরক বাধা ক্য়৷ আপনি যখি

একটি িতুি যন্ত্র ককরিি তখি একটি প্রাথনমক কসায়াইপ লক ইনতমরধ্যই কসট করা থারক৷ অথদোৎ

এটিরক আিলক কররত আপিারক বারম বা উপররর ন্রক কসায়াইপ কররত হরব। আপনি পরর

সুরক্ষা কসটিংস এবং অি্যাি্য প্রকাররর লক পনরবতদেি কররত পাররি৷

স্ক্রীি লক

পৃষ্ঠায় 11 ক্খুি৷

প্দোটি চালু কররত

পাওয়ার কী সংনক্ষ্তি সমরয়র জি্য টিপুি৷

প্দো লক কররত

যখি প্দো চালু আরে, সংরক্ষরপ কী টিপুি৷