Sony Xperia M4 Aqua - ভ্রমণের সময় ডেটা ট্র্যাফিক ব্যবহার করা

background image

ভ্রময়ণর সময় পডটা ট্র্যাবফক ি্যিহার করা

আপনি যখি আপিার কহাম কমাবাইল কিটওয়ারকদের বাইরর থারকি তখি কমাবাইল করটা ট্র্যানফক

ব্যবহার করর আপিার ই্টোররিট অ্যার্সেস করার ্রকার হরত পারর৷ এই কক্ষরত্র, আপিার যরন্ত্র

করটা করানমং সন্রিয় করা ্রাকর৷ করটা করানমং সন্রিয় করার জি্য আপিরক অনতনরক্ত চাজদে

ন্রত হরত পারর৷ আরগ কথরকই করটা সরম্প্ররণ চাজদে পরীক্ষা করর কিওয়া ভারলা৷

আপনি যন্ ককারিা যন্ত্র একানধক ব্যবহারকারী ন্রয় ব্যবহার কররি, তাহরল করটা করানমং সন্রিয়া বা নিন্ক্রিয়

কররত আপিারক মানলক নহসারব লগ ইি কররত হরব, যা হল প্রাথনমক ব্যবহারকারী৷

করটা করানমং সক্ষম বা অক্ষম কররত

1

আপিার পহাম বস্ক্রন কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

ন্রিয়াটি সক্ষম বা অক্ষম কররত পডটা পরাবমং স্লাইরারটি আলরতা চাপুি।

করটা সংরযাগ বন্ধ থাকরল আপনি কমাবাইল করটা ট্র্যানফক চালু কররত পাররবি িা৷