Sony Xperia M4 Aqua - এই ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা সম্পর্কে

background image

এই ি্যিহারকারীর বনয়্্কবেকা সম্পয়ক্ক

এটি হল Xperia™ M4 AquaAndroid™ 6.0 সফ্টওয়্যার সংস্কররণর ব্যবহারকারীর নির্দেনিকা৷

আপিার যন্ত্রটিরত চলা সফ্টওয়্যাররর সংস্করণ আপনি যন্ িা জারিি তাহরল আপনি কসটিংস

কমিুরত তা পরীক্ষা কররত পাররি৷

নসরস্টম ও অ্যান্লিরকিি আপররটগুনল এই ব্যবহারকারীর নির্দেনিকারত কয ভারব বনণদেত আরে তার তুলিায়

অি্য উপারয় ববনিষ্ট্যগুনলরক উপ্থিাপি কররত পারর। ককারিা আপরররট Android™ সংস্করণ প্রভানবত িাও হরত

পারর। সফ্টওয়্যার আপররট সম্বরন্ধ আরও তরথ্যর জি্য

আপিার যন্ত্র আপররট করা

পৃষ্ঠারত 38 ক্খুি।

আপিার যরন্ত্রর সাম্প্রনতক সফ্টওয়্যার সংস্করণ পরীক্ষা কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং আলরতা চাপুি পসটিংস > পফান সম্পয়ক্ক > Android™ সংস্করণ

কসবা এবং ববনিষ্ট্যগুনলরত সীমাবদ্ধতা

এই ব্যবহারকারীর নির্দেনিকারত বনণদেত নকেু পনররষবা এবং ববনিষ্ট্য সমস্ত ক্ি বা অঞ্চরল বা সমস্ত

কিটওয়াকদে বা পনররষবা সরবরাহকারী দ্বারা িাও সমনথদেত হরত পারর৷ GSM আন্তজদোনতক জরুনর

িম্বরটিরক সমস্ত ক্রি, অঞ্চরল কিটওয়ারকদে সবদে্া এবং সমস্ত প্র্ািকারী দ্বারা ব্যবহার করা যারব

তরব িতদে থারক কয যন্ত্র কযি কমাবাইল কিটওয়ারকদে সংযুক্ত থারক। ককারিা নিন্দেষ্ট পনররষবা বা

ববনিরষ্ট্যর উপলভ্যতার নবষয় এবং অ্যার্সেস বা ব্যবহার করার জি্য অনতনরক্ত অথদে লারগ নকিা

জািরত অিুগ্রহ করর আপিার কিটওয়াকদে অপাররটর বা পনররষবা প্র্ািকারীর সারথ কযাগারযাগ

করুি৷
এই নির্দেনিকায় বনণদেত নকেু নিন্দেষ্ট ববনিষ্ট্য এবং অ্যান্লিরকিরির ব্যবহাররর কক্ষরত্র ই্টোররিট

অ্যার্সেরসর ্রকার হরত পারর৷ যখি আপিার নরভাইরসর সারথ ই্টোররিরট সংরযাগ ঘটারবি

আপনি হয়ত রাটা সংরযাগ চারজদে জনড়রয় পড়রত পাররি৷ আরও জািরত আপিার কবতার পনররষবা

প্র্ািকারীর সারথ কযাগারযাগ করুি৷