Sony Xperia M4 Aqua - সংগঠন

background image

সং্যঠন

আপিার যন্ত্রটি ককবলমাত্র nano SIM কারদে সমথদেি করর৷

7

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

nano SIM কারদেগুনল কঢাকারত

আপিার যরন্ত্রর ক্ষনত আটকারত, একটি USIM কারদে কথরক কাটা nano SIM কারদে সনন্নরবি করারবি িা৷

1

nano SIM কারদে স্লট কভারটিরক নবন্ছেন্ন করুি৷

2

nano SIM কাররদের স্লরট nano SIM কারদে কঢাকাি৷

3

কভারটি পুিরায় সংযুক্ত করুি৷

আপনি যন্ যন্ত্রটি চালু থাকা অব্থিায় একটি nano SIM কারদে কঢাকাি তাহরল যন্ত্রটি স্বংয়ন্রিয়ভারব

পুিঃসূচিা হরব৷

কমমনর কারদে ্থিাপি

1

কমমনর কারদে স্লরটর কভারটিরক নবন্ছেন্ন করুি৷

2

কসািালী ররঙ্গর পনরনচনতগুনলর মুখ নিরচর ন্রক কররখ, কমমনর কাররদের স্লরট কমমনর কারদে

লাগাি তারপর কমমনর কাররদের স্লরটর কভার টিরক পুণঃসংযুক্ত করুি৷

nano SIM কারদে অপসারি কররত

1

nano SIM কারদে স্লট কভারটিরক নবন্ছেন্ন করুি৷

2

nano SIM কারদেটিরক একটি ন্লিক িব্দ িা হওয়া পযদেন্ত নভতররর ন্রক কপ্রস করুি এবং

তারপর সারথ সারথ কসটিরক কেরড় ন্ি৷

3

nano SIM কারদেটি পুররাপুনর অপসারণ কররত এবং এটিরক বাইররর ন্রক টািুি৷

4

কভারটি পুিরায় সংযুক্ত করুি৷

কমমনর কারদে অপসারণ কররত

1

হয় নরভাইসটি বন্ধ করুি িতুবা পসটিংস >সঞ্চয় স্থান > অধীরি SD কাড্ক এর

পারি কমমনর কারদে আিমাউ্টে করুি।

2

অিুগ্রহ করর কমমনর কারদেটি নভতররর ন্রক টিপুি এবং তারপরর দ্রুত এটিরক খুলুি

3

আলরতা করর কমমনর কারদে সম্পূণদেরূরপ টািুি এবং খুলুি।

4

কভার পুিরায় লাগাি।

8

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।