Sony Xperia M4 Aqua - Datum i vrijeme

background image

Datum i vrijeme

Možete promijeniti vrijeme i datum na uređaju.

Ručno postavljanje datuma

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Onemogućite funkciju

Automatski datum i vrijeme kucanjem na klizač.

4

Kucnite

Postavljanje datuma.

5

Listajte ulijevo ili udesno ili koristite strelice kako biste postavili željeni datum.

6

Kucnite

OK.

Ručno postavljanje vremena

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Onemogućite funkciju

Automatski datum i vrijeme kucanjem na klizač.

4

Kucnite

Postavljanje vremena.

5

Odaberite odgovarajuće vrijednosti za sate i minute.

6

Kucnite

OK.

Postavljanje vremenske zone

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Onemogućite funkciju

Automatska vremenska zona kucanjem na klizač.

4

Kucnite

Odaberite vremensku zonu.

5

Odaberite opciju.

62

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.