Sony Xperia M4 Aqua - התראה ושעון

background image

תייצקנופל

רמייטה

5

תגצה

תויורשפא

6

חתפ

תא

תורדגה

ךיראתה

העשהו

רובע

ןועשה

7

לעפה

וא

הבכ

הארתה

8

ףסוה

הארתה

השדח

תוארתה

דימת

תורדגומ

תוערפהכ

תולעב

תופידע

.

םע

תאז

,

םא

התא

שמתשמ

תורדגהב

טקש

וא

טקש

טלחומ

רובע

םייוויח

,

תוארתהה

אל

ועימשי

לילצ

רשאכ

ןה

תולעפומ

.

םא

ךילע

שמתשהל

הארתהב

,

דפקה

רשפאל

תא

לכ

תוערפהה

וא

תוערפה

תולעב

תופידע

.

121

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רידגהל

הארתה

השדח

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

ןועש

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

.

4

שקה

לע

העש

,

רחבו

תא

ךרעה

יוצרה

.

5

שקה

לע

רושיא

.

6

םא

הצרת

,

ךורע

תורדגה

הארתה

תורחא

.

7

שקה

לע

רומש

.

ידכ

ליעפהל

קינדונ

רובע

הארתה

תעב

התעמשה

שקה

לע

קינדונ

.

ידכ

תובכל

לילצ

הארתה

קלחה

תא

הנימי

.

ידכ

ךורעל

הארתה

תמייק

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

עצב

תא

םייונישה

םייוצרה

.

3

שקה

לע

רומש

.

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

הארתה

רתא

תא

םושייה

'

ןועש

'

ןועש

שקהו

וילע

,

רחאלו

ןכמ

רורג

תא

ןווחמה

דצל

הארתהה

םוקימל

'

לעפומ

'

וא

'

יובכ

.'

ידכ

קוחמל

הארתה

1

שפח

תא

ןועש

שקהו

וילע

,

רחאלו

ןכמ

עג

העיגנ

הכורא

הארתהב

ךנוצרבש

קוחמל

.

2

שקה

לע

קחמ

הארתה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןכ

.

ידכ

רידגהל

תא

לילצה

רובע

הארתה

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

שקה

לע

לילצ

הארתה

)

לילצ

הארתה

(

רחבו

תורשפא

,

וא

שקה

לע

רחבו

ץבוק

הקיזומ

.

3

שקה

לע

עצוב

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רומש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

תמאתה

תומר

תמצוע

לוקה

לש

הארתהה

,

האר

תורדגה

תמצוע

לוק

ףדב

50

.

ידכ

רידגהל

הארתה

תרזוח

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

שקה

לע

רוזח

.

3

ןמס

תא

תובית

ןומיסה

לש

םימיה

םייטנוולרה

שקהו

לע

רושיא

.

4

שקה

לע

רומש

.

ידכ

ליעפהל

תא

תיצקנופ

טטרה

רובע

הארתה

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

ןמס

תא

הביתה

טטר

.

3

שקה

לע

רומש

.

122

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תושיגנ

תווחמ

הלדגה

תווחמ

הלדגה

תורשפאמ

ךל

לידגהל

םיקלח

לש

ךסמה

לע

-

ידי

השקה

לע

רוזא

ךסמב

עגמה

שולש

םימעפ

ףצרב

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תווחמ

הלדגה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תושיגנ

<

תווחמ

הלדגה

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

גתמ

הלעפהה

/

יוביכ

.

ידכ

לידגהל

רוזא

גיצהלו

הגוצת

תימרונפ

לש

ךסמה

1

אדו

יכ

תווחמ

הלדגה

לעפומ

.

2

שקה

לע

רוזא

שולש

םימעפ

רחאלו

ןכמ

קזחה

רורגו

תא

עבצאה

לע

ינפ

ךסמה

.

טסקט

לודג

לכות

ליעפהל

תא

תורשפאה

'

טסקט

לודג

'

ידכ

לידגהל

תא

לדוג

תרירב

לדחמה

לש

טסקטה

גצומה

לע

ןקתהה

.

רשפאל

וא

לרטנל

טסקט

לודג

1

ב

-

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תושיגנ

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

טסקט

לודג

.

ןוקית

עבצ

תרדגה

ןוקית

עבצה

המיאתמ

תא

ןפואה

ובש

םיעבצה

םיגצומ

לע

ךסמה

רובע

םישמתשמ

ירווע

םיעבצ

וא

םישמתשמ

םישקתמה

ןיחבהל

ןיב

םיעבצ

.

ידכ

רשפאל

ןוקית

עבצ

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תושיגנ

<

ןוקית

םיעבצ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

גתמ

הלעפהה

/

יוביכ

.

4

שקה

לע

בצמ

ןוקית

רחאלו

ןכמ

רחב

תא

תושיגר

עבצה

המיאתמה

.

ןוכנ

וישכעל

,

ןוקית

עבצ

אוה

הנוכת

תינויסינ

יושעו

עיפשהל

לע

יעוציב

ןקתהה

.

ףד

החיתפ

טושפ

ךסמ

ףד

החיתפה

טושפה

אוה

ףד

החיתפ

יפולח

גיצמש

תא

םימושייה

םיצופנה

רתויב

ללוכו

יכרע

גויח

ריהמ

םתועצמאבש

ןתינ

רשקתהל

תוריהמב

ישנאל

רשק

םייפיצפס

.

אוה

עיצמ

םג

םינפוג

םילמסו

םילודג

רתוי

רובע

םימושיי

םינקתומ

שארמ

ןוגכ

ישנא

רשק

,

תועדוה

חולו

הנש

.

ידכ

ליעפהל

תא

ךסמ

ףד

החיתפה

טושפה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

)

ףד

החיתפה

,(

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תיב

<

ףד

החיתפ

טושפ

שקהו

וילע

.

3

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תוגצומה

לע

ךסמה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

.

ידכ

רובעל

ךסמל

תיבה

יטרדנטסה

ךסמב

ףד

החיתפה

)

ךסמ

תיבה

,(

שקה

לע

תורדגה

<

אצ

ףדמ

החיתפ

טושפ

<

רושיא

.

תומיאת

רזע

העימש

תורשפא

תומיאתה

לש

רזע

העימזה