Sony Xperia M4 Aqua - סקירה כללית על יישומים

background image

תויוליעפה

ךלש

.

שמתשה

המלצמב

םוליצל

תונומת

ינוטרסו

ואידיו

.

שמתשה

םושייב

ישנא

רשקה

לוהינל

ירפסמ

ןופלט

,

תובותכ

אוד

"

ל

םיטרפו

םירחא

לש

ישנא

רשקה

.

שג

םימושייל

,

םיכמסמ

תונומתו

תדרוהש

.

29

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

שמתשה

םושייב

אודה

"

ל

ידכ

חולשל

לבקלו

אוד

"

ל

ךרד

תונובשח

םייטרפ

םיינוגראו

.

שפח

תונחת

וידר

FM

ןזאהו

ןהל

.

שמתשה

םושייב

'

םובלא

'

ידכ

להנל

,

גיצהל

ךורעלו

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

.

שמתשה

םושייב

Gmail™

ידכ

אורקל

,

בותכל

ןגראלו

תועדוה

אוד

"

ל

.

שפח

עדימ

ןקתהב

ךלש

טנרטניאבו

.

גצה

תא

םוקימה

יחכונה

ךלש

,

שפח

רחא

םימוקימ

םירחא

ןנכתו

םילולסמ

תועצמאב

Google

Maps™

.

שמתשה

םושייב

Play Store™

ידכ

שפחל

םימושיי

השיכרל

וא

הדרוהל

םניחב

.

שמתשה

םושייב

תועדוהה

ידכ

חולשל

לבקלו

תועדוה

טסקט

תועדוהו

הידמיטלומ

.

שמתשה

םושייב

ואידיווה

ידכ

ליעפהל

ינוטרס

ואידיו

ןקתהב

ףתשלו

ןכות

םע

םירבח

.

שמתשה

םושייב

הקיזומה

ידכ

ןגראל

עומשלו

הקיזומ

ירפסו

עמש

.

גצה

םירופיס

תושדחהמ

מ

-

News Suite

.

עצב

תוחיש

לע

-

ידי

גויח

רפסמ

ןפואב

ינדי

וא

תועצמאב

תייצקנופ

גויחה

םכחה

.

בטמ

תא

תורדגהה

ךכ

ומיאתיש

תושירדל

ךלש

.

שמתשה

םושייב

Hangouts™

ידכ

חחושל

צב

'

טא

םע

םירבח

ןפואב

ןווקמ

.

ההז

תועוצר

הקיזומ

תעמשש

הביבסב

ךלש

,

לבקו

םינותנ

לע

ןמאה

,

םובלאה

וא

םינותנ

םירחא

.

שמתשה

ב

-

YouTube™

ידכ

תופצל

ינוטרסב

ואידיו

לש

םישמתשמ

יבחרמ

םלועה

,

ףתשו

םינוטרס

ךלשמ

.

רצוי

םיטרסה

לש

Xperia™

רצוי

ינוטרס

ואידיו

םירצק

ןפואב

יטמוטוא

תועצמאב

שומיש

תונומתב

ינוטרסו

ואידיו

.

שמתשה

םושייב

הכימתה

ידכ

תשגל

הכימתל

םישמתשמב

ןקתהב

.

לשמל

,

ןתינ

תשגל

ךירדמל

שמתשמל

,

םינותנל

לע

ןורתפ

תויעב

,

ןכו

םיפיטל

םיקירטלו

םינוש

.

שמתשה

םושייב

'

טוברש

'

ידכ

רוציל

רוקחלו

תונומת

,

רחאלו

ןכמ

ףתש

ןתוא

םע

םלועה

.

שמתשה

םושייב

'

המ

שדח

'

ידכ

תולגל

םיקחשמ

,

םימושיי

ןכותו

הידמ

םישדח

.

לכות

תונהיל

הקיזוממ

,

םיטרס

,

תויצקילפא

םיקחשמו

ןקתהב

,

לבקו

השיג

תידעלב

ןכותל

ידוחיי

ןימזה

קר

םע

ינקתה

Xperia™

.

ראשיה

רבוחמ

ךירבחל

קחשמל

םיקחשמלו

התאש

בהוא

קחשל

םהב

,

תונקל

ב

-

PlayStation®Store

דועו

.

ןגה

לע

ןקתהה

ךלש

ינפמ

םיסוריו

,

תונכות

תוינודז

,

תונכות

לוגיר

,

תונויסנ

גויד

לוצינו

הערל

ןווקמ

.

30

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

הללוס

הקוזחתו

תניעט

ןקתהה

שמתשה

דימת

ןעטמב

ירוקמ

לש

Sony

לבכבו

USB

םידעוימה

םגדל

יפיצפסה

לש

Xperia™

ךתושרבש

.

םינעטמ

םילבכו

םירחא

םילולע

ךיראהל

תא

ןמז

הניעטה

,

אל

ןועטל

ללכ

וליפאו

םורגל

קזנ

ןקתהל

.

אדו

לכש

תואיצי

ה

-

USB

םירבחמהו

םישבי

ןיטולחל

ינפל

תסנכה

לבכ

ה

-

USB

.

ןעטמ

רבוחמה

עקשל

למשח

ריקב

ןעטי

תא

ןקתהה

תוריהמב

הבר

רתוי

האוושהב

הניעטל

ךרד

בשחמה

.

לכות

שמתשהל

ןקתהב

ןמזב

הניעטה

.

םא

הללוסה

הנקורתה

,

ןכתיי

ןקתההש

ביגי

הניעטל

קר

רחאל

30

תוקד

.

ךשמב

קרפ

ןמז

הז

,

ךסמה

ראשיי

ךושח

ןיטולחל

אלו

עיפוי

למס

הניעט

.

םיש

בל

םג

תויושעש

שרדיהל

דע

4

תועש

ידכ

הללוסש

תנקורמ

ןיטולחל

ןעטית

האולמב

.

ןקתהה

ךלש

ללוכ

הללוס

תנעטנ

תינבומ

,

קרש

תדבעמ

םינוקית

תישרומ

לש

Sony

תיאשר

ףילחהל

התוא

.

םלועל

לא

חתפת

וא

קרפת

תא

ןקתהה

ךמצעב

.

תחיתפ

ןקתהה

הלולע

םורגל

קזנ

לולשיש

תא

תוירחאה

רישכמל

.

ידכ

ןועטל

תא

ןקתהה

1

רבח

תא

ןעטמה

עקשל

למשח

.

2

רבח

הצק

דחא

לש

לבכ

USB

לא

ןעטמה

)

וא

לא

תאיצי

USB

לש

בשחמ

.(

3

רבח

תא

הצקה

ינשה

לש

לבכה

לא

תאיצי

ורקימ

USB

ןקתהב

,

רשאכ

למס

ה

-

USB

הנופ

יפלכ

הלעמ

.

רשאכ

הניעטה

הליחתמ

,

תירונ

יוויחה

תראומ

.

4

רשאכ

ןקתהה

ןעטנ

ואולמב

,

קתנ

תא

לבכה

ןקתההמ

לע

-

ידי

ותכישמ

רשי

הצוחה

.

דפקה

אל

ףפוכל

תא

רבחמה

.

שמתשה

קר

ןעטמב

קפוסמה

םע

ןקתהה

וא

ןעטמב

רחא

לש

Sony

דעוימה

תניעטל

ןקתהה

ךלש

.

םא

הללוסה

הנקורתה

ןיטולחל

,

ןכתיי

ופלחיש

המכ

תוקד

דע

תירונש

יוויחה

קלדית

למסו

הניעטה

עיפוי

.

סוטטס

תירונ

יוויחה

לש

הללוסה

הקורי

הללוסה

תנעטנ

תמרו

הניעטה

לש

הללוסה

ההובג

מ

-

90%

םותכ

הללוסה

תנעטנ

תמרו

הניעטה

לש

הללוסה

הכומנ

מ

-

90%

המודא

הללוסה

תנעטנ

תמרו

הניעטה

לש

הללוסה

הכומנ

מ

-

15%

הללוס

לוהינו

תכירצ

למשח

ןקתהה

דיוצמ

הללוסב

תינבומ

.

תכירצ

הללוסה

הנתשמ

םאתהב

תונוכתל

ןהבש

השענ

שומיש

.

ידכ

ךיראהל

תא

ייח

הללוסה

,

ךילע

לוקשל

תא