Sony Xperia M4 Aqua - Slanje i primanje poruka e-pošte

background image

Slanje i primanje poruka e-pošte

1

Prikaz popisa svih računa e-pošte i nedavno korištenih mapa

2

Traženje poruka e-pošte

3

Pristup postavkama i drugim opcijama

4

Popis poruka e-pošte

5

Pisanje poruka e-pošte

Preuzimanje novih poruka e-pošte

Kada otvorite primljenu e-poštu, na popisu poruka povucite prema dolje.

Prije nego pokušate preuzeti nove poruke e-pošte, provjerite funkcionira li podatkovna veza.

Dodatne informacije o pravilnom funkcioniranju podatkovnih veza potražite u odjeljku

Postavke

za internet i MMS poruke

na stranici 45.

88

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Čitanje poruka e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Ako upotrebljavate nekoliko računa e-pošte, povucite lijevi rub zaslona udesno, a

zatim odaberite račun koji želite pogledati. Ako želite pogledati sve račune e-pošte

odjednom, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim dotaknite

Komb. mapa

primlj. pošte.

4

U mapi primljene e-pošte pomaknite se prema gore ili dolje, a zatim dotaknite

poruku e-pošte koju želite pročitati.

Sastavljanje i slanje poruke e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite i odaberite račun s kojeg želite

poslati poruku e-pošte.

3

Dotaknite , a zatim upišite ime ili adresu e-pošte primatelja i odaberite jednog ili

više primatelja s padajućeg popisa.

4

Unesite predmet poruke e-pošte i tekst, a zatim dotaknite .

Za odgovor na poruku e-pošte

1

U mapi s primljenom e-poštom pronađite i dotaknite poruku na koju želite

odgovoriti, a zatim dotaknite

Odgovori ili Odgovori svima.

2

Upišite odgovor, a zatim dotaknite .

Prosljeđivanje poruke e‑pošte

1

U mapi primljene e-pošte pronađite i dotaknite poruku koju želite proslijediti, a

zatim dotaknite

Proslijedi.

2

Upišite ime ili adresu e-pošte primatelja, a zatim odaberite jednog ili više primatelja

s padajućeg popisa.

3

Upišite tekst poruke, a zatim dotaknite .

Za prikaz privitka poruke e-pošte

1

Pronađite i dotaknite poruku e-pošte koja sadrži privitak koji želite prikazati.

Poruke e-pošte koje sadrže privitak označene su simbolom .

2

Kada se poruka e-pošte otvori, dotaknite

Učitaj. Privitak se počinje preuzimati.

3

Nakon što privitak završi preuzimanje, dotaknite

Prikaži.

Spremanje adrese e-pošte pošiljatelja u kontakte

1

Pronađite i dotaknite poruku u mapi primljene e-pošte.

2

Dotaknite ime pošiljatelja, zatim

Dodaj u kontakte i potom U redu.

3

Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite

Izradi novi kontakt.

4

Uredite podatke za kontakt, ako želite, a potom dotaknite

Spremi.