Sony Xperia M4 Aqua - Bluetooth® сымсыз технологиясы

background image

Bluetooth® сымсыз технологиясы

Bluetooth® функциясын Bluetooth® функциясымен сыйысымды бас

қа құрылғыларға файлдарды

жіберу немесе хэндсфри

құралдарын қосу үшін пайдаланыңыз. Bluetooth® байланыстары 10 метр

(33 фут) ау

қымында, арада қатты заттар болмағанда жақсырақ жұмыс істейді. Кейбір

жа

ғдайларда құрылғыны басқа Bluetooth® құрылғыларымен қолмен байланыстыру керек.

Bluetooth® құрылғыларының бір-бірімен әрекеттесу қабілеті және сыйысымдылығы әр
түрлі болуы мүмкін.

Бірнеше пайдаланушысы бар құрылғы қолданылатын жағдайда әрбір пайдаланушы
Bluetooth® параметрлерін ауыстыра алады және өзгертулер барлық пайдаланушыларға
әсер етеді.

Bluetooth

®

функциясын қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Bluetooth параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Bluetooth

®

функциясын

қосу үшін Bluetooth түймесінің қасындағы қосу-өшіру

қосқышын түртіңіз. Қазір құрылғыңыз жақын құрылғыларға көрінеді және қолжетімді
Bluetooth

®

құрылғыларынің тізімі шығады.

Құрылғыны атау

Құрылғыға атау қоюға болады. Bluetooth

®

функциясын іске

қосып, құрылғы көрінетін етіп

орнатыл

ғаннан кейін бұл атау басқа құрылғыларда көрсетіледі.

Құрылғыға атау қою

1

Bluetooth

®

функциясы

қосулы екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

3

Параметрлер > Bluetooth параметрін тауып, т

үртіңіз.

4

> Осы құрылғының атауын өзгерту тарма

ғын түртіңіз.

5

Құрылғы атауын енгізіңіз.

6

Атын өзгерту т

үймесін түртіңіз.

Басқа Bluetooth

®

құрылғысымен жұптастыру

Құрылғыңызды басқа құрылғымен жұптастырғанда, құрылғыңызды мысалы, Bluetooth

®

гарнитурасына немесе Bluetooth

®

к

өлік жинағына қосып, музыканы ортақ пайдалану үшін осы

құрылғыларды пайдалануға болады.
Құрылғыңызды басқа Bluetooth

®

құрылғысымен жұптастырғаннан кейін құрылғыңыз осы

ж

ұпстастыруды есінде сақтайды. Құрылғыны Bluetooth

®

құрылғысымен жұптастырғанда рұқсат

кодты енгізу

қажет болуы мүмкін. Құрылғы әмбебап 0000 рұқсат кодын автоматты түрде

пайдаланып к

өреді. Егер бұл жұмыс істемесе, rқұрылғының рұқсат кодын алу үшін Bluetooth

®

127

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Алдыңғы жұптастырылған Bluetooth

®

құрылғысына келесі жолы қосылғанда рұқсат кодты қайта енгізудің қажеті жоқ.

Кейбір Bluetooth

®

құрылғылар, мысалы, көптеген Bluetooth

®

гарнитуралары дұрыс жұмыс

істеуі үшін жұптастыру мен қосылуды қажет етеді.

Телефоныңызды бірнеше Bluetooth

®

құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ бір уақытта

тек бір Bluetooth

®

профиліне қосылу керек.

Құрылғыны басқа Bluetooth

®

құрылғысымен байланыстыру

1

Байланыстыру

қажет құрылғының Bluetooth

®

функциясы

қосулы екенін және басқа

Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетінін тексеріңіз.

2

Құрылғыңыздың Негізгі экран мәзірінен белгішесін басыңыз.

3

Параметрлер > Bluetooth параметрін тауып, т

үртіңіз.

4

Bluetooth

®

функциясын

қосу үшін Bluetooth белгісінің қасындағы слайдерді сүйреңіз.

Қол жетімді Bluetooth

®

құрылғылардың тізімі көрсетіледі.

5

Байланыстыру

қажет Bluetooth

®

құрылғысын түртіңіз.

6

Қажет болса, рұқсат кодын енгізіңіз немесе екі құрылғыда бір рұқсат кодын растаңыз.

Құрылғыны басқа Bluetooth

®

құрылғысына қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Bluetooth опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Қосу қажет Bluetooth

®

құрылғысын түртіңіз.

Bluetooth

®

құрылғысын жұпсыздандыру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Bluetooth параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Жұптастырылған құрылғылар астында ж

ұпсыздандыру керек құрылғы атауының

жанында белгішесін т

үртіңіз.

4

Ұмыту т

үймесін түртіңіз.

Bluetooth

®

технологиясының көмегімен элементтерді жіберу және

алу

Телефондар мен компьютерлер сия

қты Bluetooth

®

технологиясын

қолдайтын құрылғылармен

элементтерді орта

қтастыру үшін Bluetooth

®

технологиясын пайдаланы

ңыз. Келесі элемент

т

үрдерін жіберуге және алуға болады:

Фотосуреттер мен бейнелер

Музыка мен бас

қа дыбыс файлдары

Веб беттері

Bluetooth

®

арқылы элементтерді жіберу

1

Алатын құрылғы: Bluetooth

®

функциясы

қосылғанына және құрылғы басқа

Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетініне көз жеткізіңіз.

2

Жіберетін құрылғы: Жіберілетін элементті

қамтитын қолданбаны ашып, элементке

жылжы

ңыз.

3

Қолданбаға және жіберілетін элементке байланысты, мысалы, элементті түртіп, ұстап

т

ұру, элементті ашу және түймесін басу керек болуы мүмкін. Элементті жіберудің

бас

қа тәсілдері бар болуы мүмкін.

4

Bluetooth режимін та

ңдаңыз.

5

Сізден с

ұралса, Bluetooth

®

функциясын

қосыңыз.

6

Алатын

құрылғының атын түртіңіз.

7

Алатын құрылғы: С

ұралса, байланысты қабылдаңыз.

8

Жіберетін құрылғы: С

ұралса, алатын құрылғыға жіберуді растаңыз.

9

Алатын құрылғы: Кіріс элементті

қабылдаңыз.

128

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Bluetooth

®

функциясы арқылы элементтерді алу

1

Bluetooth

®

функциясы

қосулы және басқа Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетінін

тексері

ңіз.

2

Енді жіберетін

құрылғы құрылғыңызға деректерді жіберуді бастайды.

3

С

ұралса, екі құрылғыда да бірдей рұқсат кодын енгізіңіз немесе ұсынылған рұқсат кодын

раста

ңыз.

4

Құрылғыға кіріс файл туралы ескертілгенде, күй жолағын төмен қарай сүйреңіз де,файл

тасымалдауын

қабылдау үшін ескертуді түртіңіз.

5

Файлды тасымалдауды бастау

үшін Қабылдау түймесін түртіңіз.

6

Тасымалдауды

ң орындалу барысын көру үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

7

Алын

ған элементті ашу үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз де, тиісті ескертуді

т

үртіңіз.

Bluetooth® функциясы арқылы алынған файлдарды қарау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Bluetooth опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Алынған файл-ды көрсету белгішесін т

үртіңіз.

129

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.