Sony Xperia M4 Aqua - Қоңырау соғу

background image

Қоңырау соғу

Қоңырау соғу

Телефон н

өмірін қолмен теру арқылы сақталған контактілер тізімінде сақталған нөмірді түрту

ар

қылы немесе қоңыраулар журналы көрінісінде телефон нөмірін түрту арқылы қоңырау

шалуы

ңызға болады. Контакт нөмірінің немесе атының бір бөлігін енгізіп, шығатын

ұсыныстардан таңдау арқылы контактілер тізімдері мен қоңырау журналдарынан нөмірлерді

жылдам табу

үшін зерделі теру функциясын пайдалана аласыз.

1

Қосымша опцияларды көру

2

Н

өмірді жою

3

Н

өмір теру тақтасы

4

Қоңырау түймесі

Нөмір теру тақтасын ашу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Егер н

өмір теру тақтасы ашылмаса, түймесін түртіңіз.

Телефон нөмірін теру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Қоңыраулар журналы көрсетілсе, теру тақтасын көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Телефон н

өмірін енгізіп, белгішесін түртіңіз.

Қате енгізілген нөмірді жою үшін

белгішесін түртіңіз.

Smart теру арқылы қоңырау шалу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Қоңыраулар журналы көрсетілсе, теру тақтасын көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Теру та

қтасының көмегімен қоңырау шалынатын контактіге сәйкес келетін әріптерді

немесе сандарды енгізі

ңіз. Әр әріпті немесе санды тергенде мүмкін сәйкестік тізімі

к

өрсетіледі.

5

Қоңырау шалғыңыз келетін контактіні түртіңіз.

Халықаралық қоңырау соғу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз. Қоңыраулар журналы көрсетіледі.

3

Теру та

қтасын көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

0 санын «+» та

ңбасы шыққанға дейін түртіп, ұстап тұрыңыз.

5

Ел кодын, аума

қ кодын (басында нөлдерсіз), содан кейін телефон нөмірін енгізіңіз. Содан

кейін белгішесін т

үртіңіз.

72

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экранға тікелей теру нөмірін қосу үшін

1

Құрылғы дірілдегенше және теңшеу мәзірі ашылғанша Негізгі экран экранында бос

аума

қты түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Те

ңшеу мәзірінде Виджеттер > Төте жолдар тармағын түртіңіз.

3

Қолданбалар тізімін айналдырып, Тікелей теру қолданбасын таңдаңыз.

4

Тікелей теру н

өмірі ретінде қолданылатын контактіні және нөмірді таңдаңыз.

Телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыру

Қоңырау соққан кезде қоңырауды қабылдаушылардың құрылғыларында телефон нөміріңізді

к

өрсету немесе жасыру мүмкіндігін таңдауға болады.

Телефон нөмірін көрсету немесе жасыру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Қосымша параметрлер > Шалушы
идентификаторы
тарма

ғын тауып, түртіңіз, сөйтіп опцияны таңдаңыз.

Бұл опцияны кейбір операторлар қамтамасыз етпейді.