Sony Xperia M4 Aqua - Movie Creator

background image

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator автоматски креира кратки видеа со помош на постојните фотографии и
видеа. Апликацијата автоматски одредува временска линија за креирање на филмот. На пример,
може да одбере фотографии и видеа од саботната прошетка или од одреден неделен, месечен
или годишен период и да ви креира филм. Ќе добиете известување кога филмот со најважните
моменти ќе биде готов. Потоа може да го уредите по желба. На пример, може да го уредите
насловот, да избришете сцени, да ја промените музиката или да додадете повеќе фотографии и
видеа. Може да креирате филмови со најважните моменти со рачно одбирање фотографии и
видеа.

Отворање на Movie Creator

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Movie Creator.

Вклучување или исклучување известувања од Movie Creator

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Movie Creator.

3

Допрете , потоа допрете Поставки, па допрете го лизгачот Известувања за да ги
вклучите или исклучите известувањата.

119

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Вклучување или исклучување на автоматското креирање филмови со најважните
моменти

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Movie Creator.

3

Допрете , потоа допрете Поставки, па допрете го лизгачот Автоматско креирање
за да ја вклучите или исклучите функцијата.

Рачно креирање филм со најважните моменти

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Movie Creator.

3

Допрете > Креирај нов > Одбери фотографии и/или видеа.

4

Допрете го објектот за да го одберете, потоа допрете ги другите објекти коишто сакате да
ги додадете за да ги одберете.

5

Допрете Креирај. Ако сакате да го уредите филмот со најважните моменти, допрете
Прикажи ја приказната и потоа користете ги алатките во алатникот за да уредувате
по желба.