Sony Xperia M4 Aqua - Пристапување до поставки

background image

Пристапување до поставки

Видете ги и изменете ги поставките на својот уред од менито Поставки. До менито Поставки се
пристапува од екранот со апликации и од панелот Брзи поставки.

Отворање на менито за поставки на уредот од екранот со апликации

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки.

Прикажување информации за уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот.

Отворање или затворање на паното со брзи поставки

За да го отворите паното со брзи поставки, повлечете ја лентата за статус надолу.

Одбирање на поставките за прикажување во паното со брзи поставки

1

Повлечете ја лентата за статус надолу, па допрете .

2

Во лентата во горниот дел од екранот, допрете ја и држете ја иконата за брзата поставка
што сакате да ја додадете, потоа повлечете ја и испуштете ја во долниот дел од екранот.

Преуредување на паното со брзи поставки

1

Повлечете ја лентата за статус надолу, па допрете .

2

Допрете ја и задржете ја иконата, а потоа преместете ја кон саканото место.