Sony Xperia M4 Aqua - Внесување текст со говор

background image

Внесување текст со говор

Кога внесувате текст, наместо да пишувате можете да ја користите функцијата внесување со
говор. Само изговорете ги зборовите што сакате да ги внесете. Внесување со говор е
експериментална технологија на Google™ и достапна е за одреден број јазици и региони.

Вклучување гласовно внесување

1

Кога тастатурата на екранот е прикажана, допрете

.

2

Допрете , па допрете Поставки за тастатурата.

3

Повлечете го лизгачот покрај Копче за гласовно пиш. на Google™ надесно.

4

Допрете за да ги зачувате поставките. На тастатурата на екранот сега ќе се појави
иконата за микрофон .

Внесување текст користејќи гласовно внесување

1

Отворете ја тастатурата на екранот и проверете дали е вклучена функцијата за гласовно
внесување.

2

Допрете . Кога ќе се појави , зборувајте за да внесете текст.

3

Кога ќе завршите, повторно допрете . Ќе се појави предложениот текст.

4

Уредете го текстот рачно доколку е потребно.