Sony Xperia M4 Aqua - Организирање на пораките

background image

Организирање на пораките

Бришење порака

1

Од својот Почетен екран, допрете ја , па пронајдете ја и допрете ја .

2

Допрете го разговорот со пораката што сакате да ја избришете.

3

Допрете ја и задржете ја пораката што сакате да ја избришете, а потоа допрете Избриши
порака
> Избриши.

За да избришете разговори

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете .

2

Допрете , потоа допрете Избриши ги разговорите.

3

Обележете ги полињата за избирање за разговорите што сакате да ги избришете, потоа
допрете > Избриши.

Обележување порака со ѕвезда

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете .

2

Допрете го разговорот што сакате да го отворите.

3

Допрете ја и држете ја пораката што сакате да ја обележите со ѕвезда, а потоа допрете
Додај ѕвезда.

4

За да ја отстраните ѕвездата од пораката, допрете ја и задржете ја пораката, а потоа
допрете Избриши ѕвезда.

Прикажување пораки обележени со ѕвезда

1

Од Почетен екран, допрете го , па пронајдете и допрете го .

2

Допрете го , па допрете го Пораки со ѕвезда.

3

Сите пораки обележени со ѕвезда се појавуваат во листа.

Пребарување пораки

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа пронајдете и допрете .

2

Допрете .

3

Внесете ги клучните зборови за пребарување. Резултатите од пребарувањето се
појавуваат во листа.

87

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.