Sony Xperia M4 Aqua - Поставки за пораки

background image

Поставки за пораки

Промена на поставките за известување за порака

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете .

2

Допрете , па допрете Поставки.

3

За да поставите звук за известување, допрете Звук за известување, одберете опција
или допрете и одберете музичка датотека зачувана во уредот.

4

За да потврдите, допрете Готово.

5

Допрете ги лизгачите за да ги прилагодите дополнителните поставки за известување.

Вклучување или исклучување извештаи за достава за појдовните пораки

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете .

2

Допрете , па допрете Поставки.

3

Допрете го лизгачот Извештај за достава за да ја вклучите или исклучите функцијата.

По вклучувањето на извештаите за достава, во пораките што се успешно доставени ќе се
прикаже знакот за проверка.