Sony Xperia M4 Aqua - Читање и испраќање пораки

background image

Читање и испраќање пораки

Апликацијата Пораки ги прикажува пораките како разговори, што значи дека сите пораки до и од
определено лице се групирани заедно. За да испратите мултимедијална порака, треба да ги
коригирате MMS поставките во уредот. Видете Поставки за интернет и MMS
на страница 46.

Бројот на знаци што може да се испратат во една порака зависи од ограничувањата на
операторот и на користениот јазик. Максималната големина на една мултимедијална
порака, во која е вклучена и големината на додадените медиумски датотеки, исто така
зависи од операторот. Контактирајте со својот мрежен оператор за повеќе информации.

1

Вратете се на листата на разговори

2

Повикајте го испраќачот на пораката

3

Прегледајте повеќе опции

4

Испратени и примени пораки

5

Испратете комплетирана порака

6

Додајте прилози

Креирање и испраќање порака

1

Од својот Почетен екран, допрете на , потоа пронајдете и допрете .

2

Допрете .

3

Внесете го името или телефонскиот број на примачот или другите информации за контакт
зачувани за него и одберете од списокот што ќе се појави. Доколку примачот не е во
списокот со контакти, внесете го неговиот број рачно.

4

Доколку сакате да испратите групна порака, повторете ја гореопишаната процедура за
додавање повеќе примачи.

5

Допрете Напишете порака и внесете го текстот на пораката.

6

Доколку сакате да додадете прилог, одберете ја соодветната опција.

7

За да ја испратите пораката, допрете .

Доколку излезете од пораката пред да ја испратите, таа ќе се зачува како нацрт.
Разговорот ќе биде означен со зборот Скица.

Читање примена порака

1

Од Почетен екран, допрете го , па пронајдете и допрете го .

2

Допрете го саканиот разговор.

3

Доколку пораката сѐ уште не е преземена, допрете ја и држете ја, а потоа допрете
Преземи порака.

Сите примени пораки стандардно се зачувуваат во меморијата на уредот.

86

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да се одговори на порака

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете .

2

Допрете го разговорот со пораката.

3

Внесете го одговорот и допрете го .

Препраќање пораки

1

Од својот Почетен екран, допрете на , потоа пронајдете и допрете на .

2

Допрете го разговорот со пораката што сакате да ја препратите.

3

Допрете ја и држете ја пораката што сакате да ја препратите, а потоа допрете Препрати
порака
.

4

Внесете го името или бројот на примачот или другите информации за контакт зачувани за
него и одберете од списокот што ќе се појави. Доколку примачот не е во списокот со
контакти, внесете го неговиот број рачно.

5

Уредете ја пораката доколку е потребно и допрете .

За да зачувате датотека содржана во порака што сте ја примиле

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот што сакате да го отворите.

3

Ако пораката сè уште не е преземена, допрете ја и задржете ја пораката, а потоа допрете
го Преземи порака.

4

Допрете ја и држете ја датотеката што сакате да ја зачувате, а потоа одберете ја саканата
опција.