Sony Xperia M4 Aqua - Поправање на бојата

background image

Поправање на бојата

Поставката за поправање на бојата го прилагодува начинот на прикажување на боите на екранот
за корисниците коишто се далтонисти или имаат потешкотии да разликуваат бои.

Вклучување поправање на бојата

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Пристапност > Поправање боја.

3

Допрете го прекинувачот за вклучување-исклучување.

4

Допрете Режим на корекција, потоа одберете ја соодветната чувствителност на бои.

Поправање на бојата е моментално експериментална опција и може да влијае врз
перформансите на уредот.