Sony Xperia M4 Aqua - Синхронизирање со електронските сметки

background image

Синхронизирање со електронските сметки

Синхронизирајте го својот уред со контактите, е-поштата, настаните од календарот и другите
информации од електронските сметки, како што се сметките за е-пошта на Gmail™ и Exchange
ActiveSync, Facebook™ и Flickr™. Може да ги синхронизирате податоците автоматски за таквите
сметки со активирање на функцијата за автоматско синхронизирање. Или може секоја сметка да ја
синхронизирате рачно.

Поставување електронска сметка за синхронизација

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Сметки > Додај сметка, потоа одберете ја сметката што
сакате да ја додадете.

3

Следете го инструкциите за создавање сметка или пријавете се доколку веќе имате сметка.

За рачно да ја синхронизирате електронската сметка

1

Од вашиот Почетен екран, допрете > Поставки > Сметки.

2

Во Сметки, допрете го името на сметката којашто сакате да ја синхронизирате. Се
појавува листа со ставки коишто може да се синхронизираат со сметката.

3

Допрете ги ставките коишто сакате да ги синхронизирате.

За да отстраните електронска сметка

1

Од вашиот Почетен екран, допрете > Поставки > Сметки.

2

Во Сметки допрете го името на сметката којашто сакате да ја отстраните.

3

Допрете , па допрете Отстрани сметка.

4

Допрете Отстрани сметка повторно за да потврдите.