Sony Xperia M4 Aqua - Поставки на звукот

background image

Поставки на звукот

Префрлување помеѓу моно и стерео режим на звукот

1

Кога радиото е отворено, притиснете го .

2

Допрете го Вклучи стерео звук.

3

За повторно да го слушате звукот во моно режим, притиснете го и допрете го Принудно
прекини моно
.

Одбирање радиоподрачје

1

Кога радиото е отворено, притиснете го .

2

Допрете го Пост. на рег. на радио.

3

Одберете опција.

99

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.