Sony Xperia M4 Aqua - Kilka kont użytkowników

background image

Kilka kont użytkowników

Urządzenie obsługuje kilka kont użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik może

oddzielnie logować się na urządzeniu i z niego korzystać. Funkcja ta jest przydatna w

sytuacjach, gdy z urządzenia korzysta kilka osób lub urządzenie jest pożyczane innej

osobie na pewien czas. Użytkownik, który jako pierwszy skonfiguruje urządzenie, staje

się jego właścicielem. Tylko właściciel może zarządzać kontami innych użytkowników.

Oprócz konta właściciela istnieją dwa inne typy kont:

Zwykły użytkownik: Konta tego typu są odpowiednie dla osób, które często korzystają z

urządzenia.

Gość: Opcję konta gościa należy włączyć dla osoby, która będzie korzystać z urządzenia

tymczasowo.

Do niektórych funkcji ma dostęp jedynie właściciel. Na przykład tylko właściciel może zezwolić

na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™.

Informacje o zwykłych kontach użytkowników

Dodając zwykłe konta użytkowników, można zezwolić różnym osobom na stosowanie

odrębnych ekranów głównych, tapet i ustawień ogólnych. Użytkownicy uzyskują też

oddzielny dostęp do aplikacji i pamięci na pliki, takie jak muzyka czy zdjęcia. Można

dodać maksymalnie siedem zwykłych kont użytkowników na urządzenie.

Jak dodać zwykłe konto użytkownika

1

Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował

urządzenie.

2

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj użytkownika.

4

Stuknij pozycję

OK. Nowe konto zostało utworzone.

5

Stuknij pozycję

SKONFIGURUJ. Ekran zablokuje się, a w prawym górnym rogu

pojawi się ikona przedstawiająca nowo dodanego użytkownika.

6

Odblokuj ekran, przesuwając palcem po ekranie w lewo lub w górę.

7

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować

konto dla użytkownika.

Jeśli osoba, która będzie korzystać z nowego konta, chce skonfigurować je później, w

punkcie 5. stuknij pozycję

NIE TERAZ. Kiedy użytkownik ten będzie gotowy, może wybrać

pozycję

Użytkownicy w obszarze Ustawienia. Zobaczy wtedy nowe konto pod nazwą Nowy

użytkownik. Stuknij konto i postępuj zgodnie z instrukcją, aby zakończyć jego konfigurację.

Możesz również dodać zwykłe konto użytkownika z pasku stanu na dowolnym ekranie.

Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję

Dodaj użytkownika.

Jak usunąć zwykłe konto użytkownika z urządzenia

1

Zaloguj się jako właściciel.

2

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Użytkownicy.

4

Stuknij pozycję obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie

stuknij pozycję

Usuń użytkownika > Usuń.

Informacje o koncie użytkownika gościa

Jeśli ktoś chce używać urządzenia tymczasowo, można włączyć dla tej osoby konto

gościa. W trybie gościa urządzenie uruchamiane jest z systemem w stanie takim, jak

zaraz po instalacji — są dostępne tylko fabrycznie zainstalowane aplikacje. Gdy gość

zakończy korzystanie z urządzenia, można wymazać sesję, co pozwoli następnemu

gościowi zacząć od początku. Konto użytkownika gościa jest zainstalowane fabrycznie i

nie można go usunąć.

65

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć konto użytkownika-gościa

1

Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował

urządzenie.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Użytkownicy > Gość.

Konto użytkownika-gościa można też włączyć z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie.

Wystarczy przeciągnąć pasek stanu do końca w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć

pozycję

Dodaj gościa.

Jak wyczyścić dane sesji gościa

1

Zaloguj się na koncie gościa.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Użytkownicy.

4

Znajdź i stuknij pozycję

Usuń gościa.

5

Stuknij pozycję

Usuń.

Sesję gościa można też wyczyścić z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie po

zalogowaniu się na koncie gościa. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół, stuknąć ikonę

użytkownika i stuknąć pozycję

Usuń gościa.

Przełączanie między wieloma kontami użytkowników

Jak przełączać się między wieloma kontami użytkowników

1

Aby wyświetlić listę użytkowników, przeciągnij pasek stanu w dół dwoma palcami,

a następnie stuknij ikonę użytkownika w górnej części ekranu.

2

Stuknij ikonę konta użytkownika, do którego chcesz się przełączyć.

3

Jeśli dla tego konta ustawiono hasło, wprowadź je, aby się zalogować. Jeśli nie

ma hasła, odblokuj ekran.

W przypadku przełączania się do konta gościa stuknij opcję

Zacznij od nowa, jeśli chcesz

wymazać poprzednią sesję, lub

Tak, kontynuuj, aby kontynuować poprzednią sesję.

Ustawienia dotyczące wielu kont użytkowników

Na urządzeniach z wieloma użytkownikami są trzy różne typy ustawień:

Ustawienia, które mogą być zmieniane przez dowolnego użytkownika i wpływają na

wszystkich użytkowników. Obejmuje to między innymi język, Wi-Fi, tryb samolotowy oraz

łączność NFC i Bluetooth®.

Ustawienia mające wpływ tylko na dane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi

automatyczną synchronizację danych, blokadę ekranu, dodawanie kont oraz tapety.

Ustawienia, na przykład dotyczące sieci VPN, które są widoczne tylko dla właściciela i są

stosowane do wszystkich użytkowników.

66

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.