Sony Xperia M4 Aqua - Prístup k nastaveniam

background image

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka

Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Nastavenia.

Zobrazenie informácií o zariadení

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Informácie o telefóne a ťuknite na ne.

Otvorenie alebo zatvorenie panela rýchlych nastavení

Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

1

Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .

2

Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktoré

chcete pridať, a podržte ju. Potom ju potiahnutím do dolnej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

1

Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .

2

Dotknite sa ikony, podržte ju a presuňte na požadovanú pozíciu.