Sony Xperia M4 Aqua - Kyçja dhe shkyçja e ekranit

background image

Kyçja dhe shkyçja e ekranit

Kur pajisja juaj është e ndezur dhe nuk është përdorur për një periudhë të caktuar kohe,

ekrani errësohet për të ruajtur energjinë e baterisë dhe kyçet automatikisht. Kjo kyçje

parandalon veprimet e padëshiruara në ekranin me prekje kur nuk jeni duke e përdorur.

Kur e blini pajisjen, është vendosur tashmë një kyçje e thjeshtë e ekranit me anën e

rrëshqitjes së shpejtë. Kjo do të thotë se duhet të rrëshqisni shpejt majtas ose lart në

ekran për ta shkyçur. Mund t'i ndryshoni më vonë cilësimet e sigurisë dhe të shtoni lloje

të tjera kyçjesh. Shikoni

Kyçja e ekranit

në faqen 11.

Për të aktivizuar ekranin

Shtypni për pak tastin e energjisë .

Për të kyçur ekranin

Kur ekrani është aktiv, shtypni për pak kohë tastin e energjisë .