Sony Xperia M4 Aqua - Aplikasi napigasi

background image

Aplikasi napigasi

Anjeun bisa mukaan aplikasi ngagunakeun kenop napigasi, bar paporit, jeung jandela

aplikasi nu dibuka panganyarna, ku cara kitu Anjeun bisa gampang pundah-pindah

antawis aplikasi nu anyar dibuka. Kenop napigasi nyaeta kenop Utama, kenop Aplikasi

panganyarna jeung kenop Mulang. Sababaraha aplikasi dipareuman sawaktos Anjeun

mencet kenop Utama pikeun kaluar samentawis aplikasi nu sejen bisa direureuhkeun

atawa diteruskeun. Lamun aplikasi direureuhkeun atawa hurung di latar tukang, Anjeun

bisa neruskeun deui naon nu ku Anjeun tinggalkeun lamun Anjeun muka deui eta

aplikasi.

1

Jandela aplikasi nu nembe dipake – Buka aplikasi nu nembe dipake

2

Bar Paporit – Pake potong kompas jang ngakses aplikasi atawa widget

3

Kenop aplikasi panganyarna – Buka jandela aplikasi nu dibuka panganyarna jeung bar paporit

4

Kenop utama – Kaluar tina aplikasi terus mulang ka layar Utama

5

Kenop mulang – Mulang ka layar samemehna dina aplikasi atawa tutup aplikasina

Pikeun muka jandela aplikasi anu nembe dipake

Pencet .

24

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nutup sadaya aplikasi nu nembe dipake

Ketok terus ketok .

Muka ménu di aplikasi

Pas nganggo aplikasi, pencét .

Teu sadaya aplikasi aya ménuna.