Sony Xperia M4 Aqua - Setelan kamera umum

background image

Setelan kamera umum

Modeu motret

Manual

Ku cara manual ngatur setelan kamera sapertos resolusi, imbangan bodas, jeung ISO.

Otomatis superior

Optimalkeun setelan Anjeun pikeun cocog ka pamandangan nu mana wae.

Kamera video

Ku cara manual ngatur setelan video sapertos resolusi, video HDR, jeung modeu pokus.

Aplikasi kamera

Pilih aplikasi kamera ku cara manual.

Video HDR saukur sadia mun resolusi video disetel ka HD.

Cara pindah antar modeu motret jeung aplikasi kamera

1

Pencet tur tahan kenop kamera.

2

Gesek layar ka modeu motret nu dipikahoyong atawa ka daptar aplikasi.

Aplikasi Kamera

Sound Photo

Moto sareng sora latar tukang.

Epek AR

Moto atawa ngarekam video ku pamandangan jeung karakter virtual.

Epek kreatip

Terapkeun efek ka poto atawa video.

Panorama Sapu

99

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Candak poto sudut lebar sareng panoramik.

Potret gaya

Moto sareng gaya potret waktu-sabenerna.

Multi kamera

Rekam pamandangan nu sami ti sababaraha sudut dina layar tunggal.

Modeu kamera multi

Modeu kamera multi bisa nyokot poto atawa video nu ngahijikeun dua juru ti dua sumber

nu beda. Dua pintonan kamera mecenghul dina layar alat Anjeun – hiji tina kamera
Anjeun jeung hiji deui tina alat Xperia

®

nu disambungkeun atawa kamera Sony nu

ngarojong NFC and teknologi Wi-Fi Direct

®

.

Jadi, contona, lamun Anjeun keur di konser jeung Anjeun hoyong nyokot poto nu

ngahijikeun gambar atawa video ben tina juru hiji jeung panongton tina juru sejenna,

Anjeun bisa make Modeu kamera multi jang epek nu alus.
Anjeun bisa ngeset Modeu kamera multi make NFC, nu bakal muka pamasangan dua
alat make teknologi Wi-Fi Direct

®

.

Pikeun make modeu Multi kamera

1

Aktipkeun pungsi NFC di kadua alat nu hoyong Anjeun sambungkeun.

2

Aktipkeun kamera dina alat Anjeun.

3

Gesek layar jang milih

, teras pilih .

4

Dina layar na alat duanana, ketok .

5

Toel wewengkon deteksi NFC di unggal alat babarengan. Kadua alat ayeuna
disambungkeun nganggo teknologi Wi-Fi Direct

®

.

6

Saenggeus alat nyambung, dua pintonan kamera mecenghul dina layar alat

Anjeun – hiji tina kamera Anjeun jeung hiji deui tina alat nu disambungkeun.

7

Pikeun ngatur deui atawa nata deui pintonan kameran, ketok

.

8

Lamun Anjeun geus beres ngedit terus geus siap nyokot poto atawa video ahir nu

dihijikeun, ketok

Rengse > .

Sweep Panorama

Anjeun tiasa nyandak poto sudut lebar sareng poto panorama ti arah horisontal atawa

vertikal ku cara gerakan pencet-tur-sapu nu gampang.

Pikeun nyandak poto panoramik

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar jang milih

, teras pilih .

3

Pikeun milih arah pamotretan, ketok

.

4

Pencet kenop kamera tur pindahkeun kamera lalaunan tur ajeg dina arah gerakan

nu dituduhkeun di layar.

Potret Gaya

Anjeun bisa make pitur Potret Gaya jang mere epek kana poto potret nu ku Anjeun

eukeur dipoto, jadi yakin hasilna bakal alus. Anjeun bisa oge make setelan

Nyorot sihir

jang nambahkeun pola spot caang dina mata.

Pikeun make fitur Potret gaya

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar jang milih

, teras pilih .

3

Jang mintonkeun kabeh gaya, ketok ngaran gaya nu keur dipilih, contona,

Glmbg.

4

Jang nambahkeun gaya nu sejen, ketok

Nu lain.

5

Pilih gaya nu hayang dipake ku Anjeun, terus ketok jang moto.

100

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun make fitur Magic beam

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar pikeun milih

teras pilih > .

3

Pikeun masang epek spot caang di jero panon, pilih pola nu dihususkeun.

Ngundeur aplikasi kamera

Anjeun tiasa ngundeur aplikasi kamera haratis atawa nu mayar ti Google Play™ atawa

Sony Select sejenna. Samemeh Anjeun mimiti ngunder ti, pastikeun sambungan Internet

Anjeun jalan, langkung sae ti Wi-Fi kanggo ngawatesan beaya patalimarga data.

Pikeun ngundeur aplikasi kamera

1

Buka aplikasi kamera.

2

Gesek layar jang milih

, teras ketok .

3

Pilih aplikasi nu Anjeun hoyong undeur, teras turutan parentah pikeun nyalsekeun

pamasangan.

Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri

Pake tehnologi Smile Shutter™ pikeun moto ramo basa keur seuri. Kamera ngadeteksi

nepi ka lima rupa jeung milih hiji rupa kanggo deteksi seuri jeung pokus otomatis.

Sawaktos rupa nu dipilih seuri, kamera sacara otomatis nyandak poto.

Pikeun ngaktipkeun Smile Shutter™

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok .

3

Panggihan tur ketok

Smile Shutter tur pilih tingkat seuri.

Pikeun moto nganggo Smile Shutter™

1

Sawaktos kamera dibuka tur Smile Shutter™ dihurungkeun, arahkeun kamera ka

subyek Anjeun. Kamera milih rupa mana nu bade difokuskeun.

2

Rupa nu dipilih nembongan di jero bingkai berwarna tur poto nu dicandak sacara

otomatis.

3

Upami taya seuri nu dideteksi, pencet kenop kamera pikeun moto sacara manual.

Deteksi beungeut

Anjeun bisa make deteksi beungeut pikeun nyandak beungeut nu aya diluar-titik tengah

jadi pokus. Kamera sacara otomatis ngadeteksi nepi ka lima beungeut, ditandaan ku

pigura bodas. Pigura nu warnaan nempokeun beungeut mana nu geus dipilih jadi pokus.

Pokus disetel kana beungeut nu pangdeukeutna ka kamera. Anjeun oge bisa ngetok

salah sahiji pigura pikeun milih beungeut mana nu kuduna jadi pokus.

Pikeun ngaktipkeun deteksi raray

1

Gesek layar jang milih

Manual ka modeu motret.

2

Ketok .

3

Ketok

Deui > Modeu pokus > Deteksi beungeut.

Pikeun moto nganggo deteksi raray

1

Sawaktos kamera dibuka tur

Deteksi beungeut dihurungkeun, arahkeun kamera

ka subyek Anjeun. Nepi ka lima beungeut bisa dideteksi, tur unggal beungeut nu

dideteksi dipiguraan.

2

Pencét kenop kaméra satengahna. Hiji pigura nu warnaan mintonkeun beungeut

mana nu aya dina pokus.

3

Pikeun moto, pencet kenop kamera sajero-jerona.

Nambahkeun posisi geograpis ka poto Anjeun

Aktipkeun pungsi Simpen lokasi pikeun nambahkeun perkiraan lokasi geograpis (geotag)

ka poto waktos Anjeun nyandak eta poto. Lokasi geograpis ditangtukeun ku jaringan

nirkabel jeung /atawa teknologi GPS.

101

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pas mucunghul dina layar kamera, Nyimpen lokasi dihurungkeun tapi posisi geograpis

can kapanggih. Lamun mucunghul, Nyimpen lokasi dihurungkeun tur lokasi geografis

sadia, jadi lokasi geograpi bisa ditambahkeun ka poto anjeun. Mun salah sahiji ti dua

lambang éta teu nembongan, Nyimpen lokasi dinoanktipkeun.

Pikeun ngaktipkeun geotag

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan > Lokasi.

3

Ketok sakelar hurung-pareum.

4

Aktipkeun kamera.

5

Ketok .

6

Ketok

Deui > Simpen lokasi. Sered geseran ka katuhu.

Nyandak gambar ku noel

Nangtukeun area pokus, terus toel layar kamera make ramo Anjeun. Poto dicandak

langsung saatos Anjeun ngaleupaskeun layar.

Blokir Toel

Anjeun bisa nganonaktipkeun layar toel jang nyegah toelan nu teu dihaja lamun Anjeun

make kamera.

Tilikan poto otomatis

Anjeun bisa milih jang nilik poto atawa video saenggeus Anjeun nyokot gambar.

Teu kawates

Panilikan poto atawa vidéo némbongan saenggeus anjeun nyokot gambar.

5 detik

Panilikan poto atawa video nembongan salila 5 detik saenggeus Anjeun nyokot gambar.

3 detik

Panilikan poto atawa video nembongan salila 3 detik saenggeus Anjeun nyokot gambar.

Edit

Poto atawa vidéo langsung kabuka jang diédit saenggeus anjeun nyokot gambar.

Pareum

Poto atawa vidéo disimpen saenggeus anjeun nyokot gambar, jeung moal aya panilikan némbongan.

Pake kenop Polumeu jadi

Anjeun tiasa milih cara make kenop polumeu waktos moto.

Zum

Pake kenop polumeu ngazum gede atawa leutik.

Polumeu

Pake kenop polumeu pikeun ngatur polumeu.

Jepret

Pake kenop polumeu pikeun moto.

Sora

Anjeun bisa milih pikeun ngaktipkeun atawa mareuman sora jepret.

Panyimpenan data

Anjeun tiasa milih pikeun nyimpen data Anjeun ka kartu SD nu tiasa dicabut atawa ka

panyimpenan internal alat Anjeun.

Panyimpenan internal

Poto atawa video disimpen ka memori alat Anjeun.

Kartu SD

102

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Poto atawa video disimpen ka kartu SD.

Buka rusuh

Gunakeun setelan buka rusuh jang muka kamera lamun layar dikonci.

Ngan ngajalankeun

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera mun layar dikonci ku cara mencet jeung nahan

kenop kamera.

Jalankeun tur potret

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera jeung motret otomatis mun layar dikonci ku cara

mencet jeung nahan kenop kamera.

Jalan jeung rékam vidéo

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera jeung mulai nyokot video mun layar dikonci ku cara

mencet jeung nahan kenop kamera.

Pareum

Imbangan bodas

Setélan ieu, ogé sadia di

Manual modeu motrét, ngaluyukeun kasaimbangan pulas

nurutkeun kayaan kacaangan. Anjeun ogé tiasa ngaluyukeun eksposur sacara manual

dina wewengkon -2.0 EV nepi ka +2.0 EV. Contona, anjeun bisa ningkatkeun kacaangan

gambar atawa nurunkeun éksposur ku cara ngetok kadali tambah atawa kurang luyu

jeung kahayang lamun ikon setélan imbangan/éksposur nilai/HDR bodas

dipintonkeun.

Otomatis

Saluyukeun kasaimbangan warna sacara otomatis pikeun nyocogkeun ka kaayaan kacaangan.

Pijer

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kaayaan kacaangan nu haneut, saperti di handapeun bohlam.

Caang

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kacaangan fluoresensi.

Beurang

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kaayaan di luar rohangan nu cerah.

Mendung

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo langit nu pinuh awan.