Sony Xperia M4 Aqua - Neangan jeung nempo kontak

background image

Neangan jeung nempo kontak

1

Teangan kontak

2

Nempo pilihan nu sejen

3

Tab Kontak, Paporit jeung Grup

4

Ngedit jeung ningali inpormasi kontak medis jeung darurat

5

Nempo wincik kontak

6

Luncat ka kontak nu dimimitian ku hurup nu tangtu

7

Nambahkeun kontak

Pikeun neangan hiji kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok teras tulis nomer telepon, nami, jeung inpo sejen dinu widang

Pilari

kontak. Daptar hasilna disaring ti saprak anjeun nulis tiap karakter.

78

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun milih kontak nu mana nu bade dipintonkeun di aplikasi Kontak

1

Tina Layar Utama, ketok , teras ketok .

2

Pencet , teras ketok

Saring.

3

Dina daptar nu nembongan, cirian atawa batalkeun cirian pilihan nu dipikahoyong.

Upami Anjeun tos nyingkronkeun kontak Anjeun sareng hiji akun singkronisasi,

akun eta nembongan dina daptar. Kanggo manjangkeun daptar pilihan, ketok

akun eta.