Sony Xperia M4 Aqua - Ngahindarkeun panulisan ganda dina aplikasi Kontak

background image

Ngahindarkeun panulisan ganda dina aplikasi Kontak

Upami Anjeun nyingkronkeun kontak Anjeun sareng hiji akun anyar atawa ngimpor inpo

kontak ku cara nu sejen, Anjeun bisa jadi gaduh panulisan ganda dina aplikasi Kontak.

Upami ieu kajadian, Anjeun bisa ngagabungkeun inpo nu dobel ieu ku cara nyieun entri

tunggal. Tur upami Anjeun salah ngagabungkeun entri, Anjeun bisa misahkeun deui entri

eta engkena.

Ngaitkeun kontak

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok kontak nu hayang dikaitkeun ka kontak nu sejen.

3

Pencet , teras ketok

Kaitkeun kontak.

4

Ketok kontak nu inpona hoyong Anjeun gabungkeun ka kontak nu kahiji, teras

ketok

OK pikeun ngonpirmasikeun. Inpormasi ti kontak kahiji dihijikeun sareng

kontak kadua, tur kontak kontak nu dikaitkeun kahiji dipintonkeun minangka hiji

kontak dina daptar Kontak.

Pikeun misahkeun kontak kakait

1

Tina Layar Utama, ketok , teras ketok .

2

Ketok kontak kakait nu hayang Anjeun edit, teras ketok .

3

Ketok

Pegatkeun kaitan kontk > Pegat kakait.

82

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.