Sony Xperia M4 Aqua - Sababaraha akun pamake

background image

Sababaraha akun pamake

Alat Anjeun ngarojong sababaraha akun pamake supados pamake sejen tiasa asup

sacara papisah ka alat tur make alat eta. Sababaraha akun pamake bakal guna dina

kaayaan Anjeun sering ngabagi pake alat nu sarua jeung jelema sejen atawa

nginjeumkeun alat Anjeun sakeudeung ka jelema sejen. Pamake nu nyetel alat pang

mimitina bakal jadi pamake nu gaduh alat eta. Ngan nu boga nu bisa ngatur akun

pamake sejen. Salain ti akun nu boga, aya dua jinis akun nu beda:

Pamake Biasa: Jinis akun ieu cocog jang jelema nu osok make alat Anjeun.

Pamake Tamu: Aktipkeun pilihan akun tamu jang jelema nu ngan sakeudeung nginjeum

alat Anjeun.

Sababaraha fitur ngan sadia kanggo nu gaduh alat. Contona, ngan nu bogana nu bisa ngidinan

ngundeur tina sumber salain ti Google Play™.

Ihwal akun Pamake Biasa

Lamun Anjeun nambahkeun akun Pamake Biasa, pamake eta bisa boga layar utama,

wallpaper, jeung setelan umum nu beda-beda. Pamake eta oge bakal boga akses misah

kana aplikasi tur panyimpenan memori jang payil sapertos musik jeung poto. Anjeun bisa

nambahkeun nepi ka tujuh akun pamake biasa dina alat Anjeun.

61

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nambah akun pamake reguler

1

Pastikeun Anjeun tos asup sabage nu gaduh alat, nyaeta, pamake nu nyetel alat

di mimiti.

2

Tina layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu make > Tambah nu make.

4

Ketok

OKE. Akun anyar dijieun.

5

Ketok

SETEL AYEUNA. Layar bakal ngonci tur ikon nu ngagambarkeun pamake

nu nembe ditambahkeun bakal nembongan di pojok katuhu luhur.

6

Buka konci layar ku cara ngegesek ka kenca atawa luhur.

7

Turutan parentah di layar pikeun nyetel akun kanggo pamake eta.

Dina kasus di mana jelema make akun anyar hayang nyetel akun tapi teu sadia dina waktos

ieu, anjeun tiasa ngetok

HENTEU AYEUNA dina lengkah 5. Mun nu make tos siap, anjeunna

tiasa milih

Nu make di handap Setelan jeung tingali akun anyar, nu nembongan jadi Nu make

anyar. Keok akun tur turutan parentah pikeun ngarengsekeun setelannana.

Anjeun oge tiasa nambah akun pamake reguler ti bar status di layar nu mana wae. Séréd baé

batang status ka handap jeung ketok ikon pamaké, terus ketok

Tambah nu make.

Jang mupus akun pamake biasa tina alat Anjeun

1

Pastikeun Anjeun tos asup sabage nu gaduh alat.

2

Tina layar Utama anjeun, ketok .

3

Téangan terus ketok

Setelan > Nu make.

4

Ketok di gigireun nami pamake nu Anjeun hoyong pupus, teras ketok

Pupus nu

make > Pupus .

Ihwal akun Pamake Tamu

Lamun aya nu hayang nginjeum alat Anjeun, Anjeun bisa ngaktipkeun akun tamu jang

manehna. Dina modeu tamu, alat Anjeun bakal hurung kawas anyar keneh jeung aplikasi

nu aya ngan aplikasi nu tos dipasang sateuacana. Lamun alat Anjeun geus rengse

diinjeum, Anjeun bisa mupus sesi pamakeanna jadi lamun aya nu nginjeum deui bakal

jiga anyar. Akun pamake tamu tos dipasang sateuacana tur teu bisa dipupus.

Pikeun aktipkeun akun pamaké tamu

1

Pastikeun Anjeun tos asup sabage nu gaduh alat, nyaeta, pamake nu nyetel alat

di mimiti.

2

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu make > Semah.

Anjeun bisa oge aktipkeun akun pamake tamu tina batang status di layar mana waé. Séréd

baé batang status ka handap sapinuhna jeung ketok ikon pamaké, terus ketok

Tambah

semah.

Pikeun mupus data sesi tamu

1

Pastikeun anjeun tos asup ka akun semah.

2

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

3

Téangan terus ketok

Setelan > Nu make.

4

Panggihan terus ketok

Pupus semah.

5

Ketok

Pupus.

Anjeun oge tiasa mupus sesi semah ti bar status dina unggal layar salila anjeun asup ka akun

semah. Séréd baé batang status ka handap jeung ketok ikon pamaké, terus ketok

Pupus

semah.

62

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pindah antawis sababaraha akun pamake

Jang pindah antawis sababaraha akun pamake

1

Jang nempo daptar pamake, sered bar status ka handap make dua ramo, terus

ketok ikon pamake dina layar katuhu bagean luhur.

2

Ketok ikon ngalambangkeun akun pamake nu hayang dipake ku Anjeun.

3

Lamun akun na geus disetel make kecap akses, asupkeun kecap akses ieu jang

asup. Atawa, buka we konci layarna.

Lamun Anjeun hayang pindah kana akun tamu, ketok

Mimitian deui lamun Anjeun hoyong

mupus sesi samemehna atawa ketok

Enya, teruskeun jang neruskeun sesi samemehna.

Setelan pikeun sababaraha akun pamake

Aya tilu jinis setelan nu beda dina alat nu gaduh sababaraha pamake:

Setelan nu bisa dirobah ku pamake mana wae tur bisa mangaruhan kabeh pamake.

Contona kaasup basa, Wi-Fi, Modeu pesawat, NFC jeung Bluetooth®.

Setelan nu ngan mangaruhan hiji akun pamake. Contona kaasup nyingkronkeun data

otomatis, konci layar, nambahkeun sababaraha akun, jeung wallpaper.

Setelan nu ngan katingali ku nu boga na jeung bisa mangaruhan kabeh pamake,

contona, setelan VPN.

63

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.