Sony Xperia M4 Aqua - ไอคอนในแถบสถานะ

background image

ไอคอนในแถบสถานะ

ไอคอนแสดงสถานะ

ไม่มี SIM การ์ด
ความแรงของสัญญาณ
ไม่มีสัญญาณ
โรมมิ่ง
กําลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล LTE
กําลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล GPRS
กําลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล EDGE
กําลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล 3G
กําลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล HSPA+
เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่และกําลังรับส่งข้อมูล

31

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ แต่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว

เครื่องหมายอัศเจรีย์จะหายไป
ถ้าพื้นที่ของคุณห้ามการใช้งาน Google™ เครื่องหมายอัศเจรีย์อาจแสดงขึ้น แม้เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับ

เครือข่าย Wi-Fi และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ตาม
สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่กําลังชาร์จ
เปิดใช้งานอยู่โหมด STAMINA
เปิดใช้งานโหมด Ultra STAMINA แล้ว
เปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินแล้ว
เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Bluetooth® แล้ว
ปิดเสียงไมโครโฟนอยู่
เปิดลําโพงอยู่
เปิดโหมดห้ามรบกวนอยู่
โหมดสั่น
ตั้งการปลุกแล้ว
GPS ทํางานแล้ว
กําลังอยู่ในระหว่างการซิงโครไนซ์
ปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือการซิงโครไนซ์
อุปกรณ์ช่วยฟังเปิดใช้งานอยู่

ฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างที่แสดงด้วยบางไอคอนในรายการนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เครือข่าย และ/

หรือภูมิภาคของคุณ

การจัดการไอคอนแถบสถานะ

1

จากหน้าจอหลักของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > จอแสดงผล > ไอคอนระบบ

3

ทําเครื่องหมายสําหรับไอคอนระบบที่คุณต้องการให้ปรากฏในแถบสถานะ

ไอคอนการแจ้งเตือน

ข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
สายที่ไม่ได้รับ
พักสาย
การโอนสายเปิดใช้งานอยู่
ข้อความเสียงใหม่
ข้อความอีเมลใหม่
กําลังดาวน์โหลดข้อมูล

32

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

กําลังอัปโหลดข้อมูล
ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ปิดการใช้งาน
ทําการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
มีตัวอัปเดตของซอฟต์แวร์
มีตัวอัปเดตของระบบ
การดาวน์โหลดตัวอัปเดตของระบบ
แตะเพื่อติดตั้งการอัปเดตของระบบที่ดาวน์โหลดแล้ว
การถ่ายภาพหน้าจอ
มีข้อความ Hangouts™ ใหม่เข้า
แชทกับเพื่อนโดยใช้แอปพลิเคชัน Hangouts™
แอปพลิเคชันขนาดเล็กกําลังทํางาน
กําลังเล่นเพลง
วิทยุกําลังเล่นอยู่
อุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB อยู่
ที่เก็บข้อมูลภายในใช้งานแล้ว 75% แตะเพื่อโอนข้อมูลไปยังการ์ดหน่วยความจํา
คําเตือน
การแจ้งเตือน (ที่ไม่แสดง) เพิ่มเติม

รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง

เท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

วิธีบล็อกไม่ให้แอปพลิเคชันส่งการแจ้งเตือน

1

แตะ จากหน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > เสียงและการแจ้งเตือน > การแจ้งเตือนของแอป

3

เลือกแอปพลิเคชัน

4

แตะแถบเลื่อนข้าง

บล็อกทั้งหมด หรือ ซ่อนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน เพื่อจํากัดการแจ้งเตือนตามต้องการ