Sony Xperia M4 Aqua - Movie Creator

background image

Movie Creator

Movie Creator ของ Xperia™ จะสร้างวีดีโอสั้นโดยใช้ภาพถ่ายและวีดีโอที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ แอปพลิเคชันนี้จะตรวจ

สอบไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างภาพยนตร์เอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกภาพถ่ายและวีดีโอจากการออกไป

เที่ยวนอกบ้านตอนบ่ายวันเสาร์ หรือสุ่มเลือกจากช่วงเวลารายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี และสร้างภาพยนตร์ของ

คุณเอง คุณจะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อภาพยนตร์ที่แสดงถึงเหตุการณ์สําคัญนี้พร้อมแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพยนตร์

ได้ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่อง ลบฉากต่างๆ เปลี่ยนเพลงประกอบ หรือเพิ่มรูปภาพและ

วิดีโอเข้าไปได้ตามต้องการ คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ไฮไลท์ได้โดยเลือกภาพถ่ายและวิดีโอด้วยตัวเอง

วิธีเปิด Movie Creator

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

Movie Creator

120

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนจาก Movie Creator

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

Movie Creator

3

แตะ แล้วแตะ

ตั้งค่า จากนั้นแตะแถบเลื่อน การแจ้ง เพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน

วิธีเปิดหรือปิดใช้การสร้างภาพยนตร์ไฮไลต์โดยอัตโนมัติ

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

Movie Creator

3

แตะ แล้วแตะ

ตั้งค่า และแตะแถบเลื่อน กําลังสร้างอัตโนมัติ เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้

วิธีสร้างภาพยนตร์ไฮไลต์ด้วยตนเอง

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

Movie Creator

3

แตะ >

สร้างใหม่ > เลือกภาพถ่ายและ/หรือวิดีโอ

4

แตะรายการเพื่อเลือก แล้วแตะรายการอื่นที่ต้องการเพิ่มเพื่อเลือก

5

แตะ

สร้าง หากคุณต้องการแก้ไขภาพยนตร์ไฮไลต์ ให้แตะ ดูเรื่อง แล้วใช้เครื่องมือในแถบเครื่องมือเพื่อ

แก้ไขตามต้องการ