Sony Xperia M4 Aqua - การควบคุมอุปกรณ์เสริมและการตั้งค่าด้วย Smart Connect™‎

background image

การควบคุมอุปกรณ์เสริมและการตั้งค่าด้วย Smart Connect™

ใช้แอปพลิเคชัน Smart Connect™ เพื่อกําหนดว่าจะให้อุปกรณ์ของคุณดําเนินการอย่างไรเมื่อคุณเชื่อมต่อหรือเลิก

เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกําหนดให้เริ่มแอปพลิเคชันวิทยุ FM เสมอเมื่อคุณเชื่อมต่อชุดหูฟัง
คุณยังสามารถตั้งค่า Smart Connect™ ให้อ่านข้อความที่ได้รับ หรือคุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน เพื่อตั้งค่าการ

ดําเนินการเฉพาะหรือกลุ่มการดําเนินการสําหรับอุปกรณ์ของคุณในช่วงเวลาต่างๆ ของวันได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

เมื่อคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังของคุณระหว่าง 7 และ 9 นาฬิกา คุณสามารถกําหนดให้:

แอปพลิเคชันวิทยุเอฟเอ็มเริ่มทํางาน

เว็บเบราว์เซอร์เปิดหนังสือพิมพ์ฉบับเช้า

ตั้งค่าเสียงกริ่งของอุปกรณ์เป็นการสั่น
ด้วย Smart Connect™ คุณยังสามารถจัดการกับอุปกรณ์เสริม เช่น SmartTags และ SmartWatch โปรดดูคู่มือผู้ใช้

ของอุปกรณ์เสริมแต่ละอย่างสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณใช้อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายราย คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของ ซึ่งก็คือผู้ใช้หลัก เพื่อใช้แอปพลิเคชัน Smart Connect™

1

แตะเพื่อดูอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้

2

เพิ่มอุปกรณ์หรือเหตุการณ์

3

ดูตัวเลือกเมนู

4

แตะเพื่อแสดงเหตุการณ์ทั้งหมด

5

แตะเพื่อเปิดใช้งานเหตุการณ์

6

แตะเพื่อดูรายละเอียดของเหตุการณ์

130

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การสร้างเหตุการณ์ Smart Connect™

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้สัมผัสที่ จากนั้นค้นหาและสัมผัส

Other >

2

ถ้าคุณเปิด Smart Connect™ เป็นครั้งแรก ให้สัมผัส

ตกลง เพื่อปิดคําแนะนําบนหน้าจอ

3

ในแท็บ

กิจกรรม ให้สัมผัส

4

ถ้าคุณกําลังสร้างเหตุการณ์เป็นครั้งแรก สัมผัส

ตกลง อีกครั้งเพื่อปิดหน้าจอแนะนํา

5

เพิ่มเงื่อนไขที่คุณต้องการทริกเกอร์เหตุการณ์นั้น เงื่อนไขอาจเป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม หรือช่วงเวลา

ที่เฉพาะเจาะจง หรือทั้งสองอย่าง

6

สัมผัส เพื่อดําเนินการต่อ

7

เพิ่มสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม และตั้งค่าอื่นๆ ตามความต้องการ

8

สัมผัส เพื่อดําเนินการต่อ

9

ตั้งค่าชื่อเหตุการณ์ จากนั้นสัมผัส

เสร็จ

หากต้องการเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth® คุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณไว้ก่อน

การแก้ไขเหตุการณ์ Smart Connect™

1

แอปพลิเคชัน Smart Connect™

2

บนแท็บ

กิจกรรม แตะเหตุการณ์

3

ถ้าปิดเหตุการณ์แล้ว ลากตัวเลื่อนไปทางด้นขวาเพื่อเปิด

4

แตะ

แก้ไข จากนั้นปรับการตั้งค่าตามที่ต้องการ

หากต้องการลบเหตุการณ์

1

แอปพลิเคชัน Smart Connect™

2

บนแท็บ

กิจกรรม แตะเหตุการณ์ที่คุณต้องการลบและกดค้างไว้ จากนั้นแตะ ลบเหตุการณ์

3

แตะ

ลบ เพื่อยืนยัน

คุณยังสามารถเปิดเหตุการณ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ > ลบเหตุการณ์ > ลบ

การตั้งค่า Smart Connect™ ให้อ่านข้อความที่ได้รับ

1

แอปพลิเคชัน Smart Connect™

2

แตะ จากนั้นแตะ

การตั้งค่า

3

กากล่องกาเครื่องหมายข้าง

อ่านออกเสียงตามข้อความ จากนั้นยืนยันการเปิดใช้งาน หากจําเป็น

หากเปิดคุณลักษณะนี้แล้ว ข้อความที่ได้รับทั้งหมดจะถูกอ่านออกเสียง เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณอาจจําเป็นต้องปิด

คุณลักษณะนี้หากคุณกําลังใช้อุปกรณ์ในที่สาธารณะ หรือที่ทํางานเป็นต้น

การจัดการอุปกรณ์เสริม

ใช้แอปพลิเคชัน Smart Connect™ ในการจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะหลากหลายประเภท ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับ

อุปกรณ์ของคุณได้ รวมถึง SmartTag, SmartWatch และ Smart Wireless Headset Pro จาก Sony Smart

Connect™ จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่จําเป็น และค้นหาแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการรายอื่นที่พร้อมใช้งาน

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้จะแสดงอยู่ในรายการที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์

แต่ละตัว

การจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

1

แอปพลิเคชัน Smart Connect™ ถ้าคุณเปิด Smart Connect™ เป็นครั้งแรก ให้แตะ

ตกลง เพื่อปิดคํา

แนะนําบนหน้าจอ

2

แตะ

อุปกรณ์เสริม จากนั้นแตะ

3

เปิดฟังก์ชั่น Bluetooth® หากยังไม่ได้เปิด แล้วแตะชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่และเชื่อมต่อ

4

หากระบบร้องขอ ให้ใส่รหัสผ่าน หรือยืนยันรหัสผ่านของอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่จับคู่

131

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การปรับการตั้งค่าสําหรับอุปกรณ์เสริมที่มีการเชื่อมต่อ

1

จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ

2

แอปพลิเคชัน Smart Connect™

3

แตะ

อุปกรณ์เสริมแล้วแตะที่ชื่อของอุปกรณ์เสริมที่มีการเชื่อมต่อ

4

ปรับการตั้งค่าตามต้องการ