Sony Xperia M4 Aqua - Mga setting ng application

background image

Mga setting ng application

Hihingi ng pahintulot ang ilang app sa sandaling gamitin mo ang mga iyon. Maaari mong

payagan o tanggihan ang mga pahintulot nang paisa-isa para sa bawat app, mula sa

menu ng Mga Setting o mula sa dialog sa Pagkumpirma ng pahintulot. Nakadepende

ang mga kinakailangan ng pahintulot sa disenyo ng app.

Pagpayag o pagtanggi sa mga pahintulot

Maaari mong piliin kung papayagan o tatanggihan ang mga pahintulot kapag ipinapakita

ang dialog. Kung nakagamit ka na dati nang isa pang bersyon ng Android, malamang na

nabigyan na ng mga kinakailangang pahintulot ang karamihan sa mga app.

62

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang payagan ang isang pahintulot

1

Upang payagan ang isang pahintulot, tapikin ang

Payagan.

2

Kapag lumabas ang dialog sa pagkumpirma sa pangalawang pagkakataon,

maaari mong piliin ang opsyong

Huwag kailanman itanong muli kung gusto mo.

3

Mayroon ding dialog na magpapaliwanag kung bakit kailangan ng app ng mga

pahintulot at kung saan nito partikular na ginagamit ang mga iyon. Upang i-

dismiss ang dialog na ito, tapikin ang

OK.

Upang tanggihan ang isang pahintulot

Upang tanggihan ang isang pahintulot, tapikin ang

Tanggihan kapag ipinakita ang

dialog.

Magagamit pa rin ang ilang application kahit na may mga tinanggihan kang pahintulot.

Mga mahalagang pahintulot

Kinakailangan ang ilang pahintulot para gumana ang mga app tulad nang nilayon. Sa

mga naturang pagkakataon, may magpapaalam sa iyong dialog.

Upang ikumpigura ang mga application

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps > .

3

Pumili ng opsyon sa pagkumpigura, halimbawa ang

Pahintulot sa app,

pagkatapos ay pumili ng application na gusto mong ikumpigura.

Upang payagan ang mga mahahalagang pahintulot

1

Upang payagan ang isang pahintulot, tapikin ang

Magpatuloy > INFO NG APP >

Mga Pahintulot.

2

Hanapin ang mahalagang pahintulot na kailangan mo.

3

I-drag ang slider pakanan.

Pagli-link ng application

Maaaring tukuyin ng iyong device ang default na app upang pangasiwaan ang isang

partikular na link sa web. Nangangahulugan ito na kung nakatakda ang link, hindi mo

kailangang pumili ng app sa bawat oras na magbubukas ka ng link. Maaari mong palitan

ang default na app kailan mo man gusto.

Upang mamahala ng mga link ng app mula sa menu ng Mga Setting

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Apps.

3

Tapikin ang at hanapin ang

Mga link ng app.

4

Pumili ng app, at i-adjust ang mga setting gaya ng gusto mo.