Sony Xperia M4 Aqua - Bảo vệ thẻ SIM

background image

Bảo vệ thẻ SIM

Bạn có thể khóa và mở khóa từng thẻ SIM đang dùng trong thiết bị bằng mã PIN (Số
Nhận dạng Cá nhân). Khi thẻ SIM bị khóa, thuê bao được liên kết với thẻ được bảo
vệ khỏi việc sử dụng sai, nghĩa là bạn phải nhập mã PIN mỗi lần khởi động thiết bị.
Nếu bạn nhập mã PIN không chính xác quá nhiều lần, thẻ SIM của bạn sẽ bị chặn.
Khi đó, bạn sẽ cần phải nhập mã PUK (Mã Mở khóa Cá nhân) và mã PIN mới. Mã
PIN và mã PUK của bạn được nhà khai thác mạng cung cấp.

17

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thiết lập khóa thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Thiết lập khóa thẻ SIM.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Khóa thẻ SIM sang vị trí Bật.

4

Nhập mã PIN của thẻ SIM và nhấn OK. Khóa thẻ SIM bây giờ đã hoạt động và
bạn sẽ được nhắc nhập khóa này mỗi lần bạn khởi động lại thiết bị.

Cách thay đổi mã PIN thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn . .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Thiết lập khóa thẻ SIM.

3

Nhấn T.đổi mã PIN của SIM.

4

Nhập mã PIN của thẻ SIM cũ và nhấn OK.

5

Nhập mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn OK.

6

Gõ lại mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn OK.

Cách mở khoá thẻ SIM bị khoá

1

Nhập mã PUK và nhấn

.

2

Nhập mã PIN mới và nhấn

.

3

Nhập lại mã PIN mới và nhấn

.

Nếu nhập sai mã PUK quá nhiều lần, thẻ SIM đó sẽ bị khoá. Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ
với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để lấy thẻ SIM mới.