Sony Xperia M4 Aqua - Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

background image

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết
nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ: bạn có thể
xem lượng dữ liệu mà từng ứng dụng sử dụng. Đối với dữ liệu được truyền qua kết
nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể đặt các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để
tránh bị tính thêm phí.

Việc điều chỉnh cài đặt mức sử dụng dữ liệu có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc sử dụng dữ
liệu nhưng không thể đảm bảo tránh phải trả thêm phí.

Cách bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

3

Nhấn vào thanh trượt Lưu lượng dữ liệu di động để bật hoặc tắt lưu lượng
dữ liệu.

Khi tắt lưu lượng dữ liệu, thiết bị của bạn vẫn có thể thiết lập các kết nối Wi-Fi và Bluetooth®.

Cách đặt cảnh báo mức sử dụng dữ liệu

1

Đảm bảo rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

4

Để đặt mức độ cảnh báo, hãy kéo vạch cảnh bảo đến giá trị mong muốn. Bạn
cũng có thể nhập giới hạn dữ liệu theo cách thủ công bằng cách nhấn vào số
được hiển thị bên cạnh dòng. Bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo khi
lưu lượng dữ liệu đạt tới mức bạn đã đặt.

Cách đặt giới hạn mức sử dụng dữ liệu di động

1

Đảm bảo rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.

2

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

4

Nhấn vào tab Di động.

5

Nhấn vào thanh trượt bên cạnh Đặt giới hạn dữ liệu di động để bật chức
năng này, sau đó nhấn vào thanh trượt OK.

6

Để đặt giới hạn mức sử dụng dữ liệu di động, hãy kéo vạch giới hạn dữ liệu
đến giá trị mong muốn. Bạn cũng có thể đặt giới hạn dữ liệu theo cách thủ công
bằng cách nhấn vào số được hiển thị bên cạnh dòng.

Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động
trên thiết bị sẽ tắt tự động.

Cách kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

3

Nhấn vào ứng dụng bạn muốn kiểm soát, rồi kéo thanh trượtHạn chế dữ liệu
nền ứng dụng
sang phải và nhấn OK.

4

Để truy cập thêm các cài đặt cụ thể cho ứng dụng, nhấn Cài đặt ứng dụng
thực hiện các thay đổi bạn muốn.

Hiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài
đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Cách kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.

3

Nhấn , sau đó nhấn Hiển thị Wi

Fi.

4

Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua Wi-Fi, hãy nhấn vào tab Wi-Fi.

5

Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua kết nối dữ liệu di động, hãy nhấn
vào Lưu lượng dữ liệu di động.

51

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.